Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2008

(v tis. Kč)

S K

S R

U R

SR

Index

JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU

2006

2007

2007

2008

08/07

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 55 394,9 45 925 46 548,7 50 342 1,10
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,7 0 0,0 0 x
Místní poplatky: 18 256,3 12 145 12 145,0 13 442 1,11
- ze psů 3 055,8 2 500 2 500,0 3 000 1,20
- pobytové (lázeňský, rekreační) 31,5 30 30,0 62 2,07
- za užívání veř. prostranství 5 653,6 2 050 2 050,0 2 800 1,37
- ze vstupného 10,4 15 15,0 10 0,67
- z ubytovací kapacity 126,5 50 50,0 70 1,40
- za provozovaný výherní hrací přístroj 9 378,5 7 500 7 500,0 7 500 1,00
Odvod výtěžku z provozování loterií 6 101,6 4 500 5 123,7 6 000 1,33
Správní poplatky 15 696,0 14 780 14 780,0 15 000 1,01
Daň z nemovitostí 15 339,3 14 500 14 500,0 15 900 1,10
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 16 626,1 35 472 32 376,0 31 190 0,88
Příjmy z vlastní činnosti MČ : 185,4 130 130,0 130 1,00
- pohřebnictví 151,7 100 100,0 100 1,00
- činnost místní správy 33,7 30 30,0 30 1,00
Odvody příspěvkových organizací 3 556,4 3 647 3 647,0 3 665 1,00
Příjmy z úroků 4 269,8 2 800 2 800,0 3 500 1,25
Přijaté sankční platby 703,3 905 905,0 905 1,00
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů -3 758,6 0 -3 166,0 0 x
Přijaté neinvestiční dary 142,0 0 70,0 0 x
Přijaté pojistné náhrady 708,1 0 0,0 0 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -13,5 0 0,0 0 x
Ostatní nedaňové příjmy 1 535,5 10 500 10 500,0 2 000 0,19
Splátky půjček od obyvatelstva 618,2 560 560,0 490 0,88
Splátky půjček od OPS a pod.subjektů-družstev 8 679,5 16 930 16 930,0 20 500 1,21
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 1 000,0 0 0,0 0 x
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 73 021,0 81 397 78 924,7 81 532 1,00

S K

S R

U R

SR

Index

JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU

2006

2007

2007

2008

08/07

4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 597 655,1 624 559 766 033,9 472 838 0,76
a) Transfery ze státního rozpočtu 126 167,0 35 681 128 863,7 36 322 1,02
- neinvestiční transfery 90 261,0 35 681 35 681,0 36 322 1,02
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 5 721,9 0 93 182,7 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 30 184,1 0 0,0 0 x
b) Transfery z rozpočtu HMP: 211 136,5 188 462 244 729,6 190 574 1,01
- neinvestiční transfery 186 716,0 188 462 188 462,0 190 574 1,01
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 5 420,5 0 34 467,6 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 19 000,0 0 21 800,0 0 x
c) Ostatní neinvestiční přijaté transfery -1 304,0 0 -1 875,4 0 x
od rozpočtů úz. úrovně (platba LSSP)
d) Převody z vlastních fondů 261 243,4 385 116 394 016,0 245 642 0,64
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 26 324,0 500 500,0 52 000 104,00
- odpisy BF 29 712,7 29 905 29 905,0 30 020 1,00
- odpisy NBF 17 931,4 17 671 17 671,0 17 022 0,96
- privatizace 187 275,3 337 040 345 940,0 146 600 0,43
e) Přijaté transfery od obcí 412,2 300 300,0 300 1,00
g) Očekávaný příjem ze zaplacené daně
z příjmu 0 15 000 0,0 0 0,00
Ú H R N P Ř Í J M U 670 676,1 705 956 844 958,6 554 370 0,79
běžného roku

S K

S R

U R

SR

Index

JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ

2006

2007

2007

2008

08/07

1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 418 577,7 358 620 560 480,3 374 949 1,05
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 3 969,2 500 500 745 1,49
oddíl 22 - DOPRAVA 1 853,9 2 250 2 245 2 550 1,13
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 50 50 50 1,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 72 982,1 72 747 161 590 82 040 1,13
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 17 639,0 18 558 27 888 23 240 1,25
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 2 643,8 8 240 8 514 18 501 2,25
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 364,3 5 937 4 807 2 575 0,43
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 83 079,3 51 760 43 000 36 715 0,71
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 30 422,0 32 963 33 914 32 668 0,99
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZPEČENÍ 46 481,7 0 85 974 0 x
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC … 27 009,2 21 091 23 588 21 951 1,04
oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 50 50 50 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 1 053,6 1 350 4 542 5 310 3,93
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 533,1 300 399 350 1,17
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA … 126 282,1 134 084 140 925 139 364 1,04
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 342,6 0 0 0 x
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE 224,5 240 340 340 1,42
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 697,3 8 500 22 155 8 500 1,00
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 315 121,0 425 578 366 386,3 357 320 0,84
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 0,0 0,0 0,0 0,0 x
oddíl 22 - DOPRAVA 56 439,6 13 150 13 150 6 300 0,48
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 135 730,3 240 258 183 418 211 300 0,88
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 190,9 600 600 0 0,00
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 4 436,9 8 310 12 710 21 313 2,56
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 0,0 16 000 8 000 2 800 0,18
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 85 352,9 76 550 67 700 66 833 0,87
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 26 934,6 45 280 51 280 31 201 0,69
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC … 480,1 820 820 2 270 2,77
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 618,6 16 150 19 808 9 200 0,57
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA … 4 937,1 8 460 8 900 6 103 0,72
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0 0 0 x
Ú H R N V Ý D A J Ů 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
běžného roku

S K

S R

U R

SR

Index

F I N A N C O V Á N Í

2006

2007

2007

2008

08/07

PŘÍJMY 63 022,6 78 242 81 908,0 177 899 2,27
- použití fin. prostředků z účelových fondů vytvořených
v minulých letech, z toho: 0,0 61 742 61 742,0 125 335 2,03
- FRR MČ Praha 11 0,0 43 665 43 665,0 120 877 2,77
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 707 707,0 888 1,26
- fond podpory regenerace MČ 0,0 17 370 17 370,0 3 570 0,21
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků 0,0 16 500 20 166,0 52 564 3,19
VÝDAJE 0,0 0 0,0 0 x
- FRR MČ Praha 11 0,0 0 0,0 0 x
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 0 0,0 0 x
- rezerva finančních prostředků 0,0 0 0,0 0 x
FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL 63 022,6 78 242 81 908,0 177 899 2,27
ÚHRN PŘÍJMU BĚŽNÉHO ROKU 670 676,1 705 956,0 844 958,6 554 370,0 0,79
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY 63 022,6 78 242 81 908,0 177 899 2,27
P Ř Í J M Y C E L K E M 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
ÚHRN VÝDAJU BĚŽNÉHO ROKU 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE 0,0 0 0,0 0 x
V Ý D A J E C E L K E M 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU 0,0 0 0,0 0 x
Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31.12.2006
SR 2007 = schválený rozpočet na rok 2007
UR = upravený rozpočet k 30.9.2007
SR 2008 = schválený rozpočet na rok 2008
Index 08/07 = index návrhu rozpočtu na rok 2008 ke SR 2007