Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2015

Informativně: Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, popř. jiným rozpočtům. Dále součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Povinností je zveřejnit návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce přede dnem jeho projednání na zasedání Zastupitelstva.

Závěrečný účet je nutné schválit do 30. 6. následujícího roku.

Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2015 byl projednán na jednání Rady městské části Praha 11 dne 17. 5. 2016 (č. usnesení 0620/19/R/2016), nyní je vyvěšen na úřední desce a dne 9. 6. 2016 bude projednán na jednání Zastupitelstva městské části Praha 11.

Součástí závěrečného účtu je plnění příjmů a výdajů MČ Praha 11 za rok 2015, plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2015, účetní závěrka
k 31. 12. 2015, výsledky finančního vypořádání MČ Praha 11 se státním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2015, příděly do fondů jednotlivých příspěvkových organizací z hospodářského výsledku roku 2015, seznam žadatelů a příjemců veřejných prostředků MČ Praha 11 v rámci dotačních programů na rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 11 za rok 2015.

Rozpočet MČ Praha 11 za rok 2015

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva městské části
č. 0002/5/Z/2015 ze dne 12. 3. 2015 s objemem příjmů ve výši 342 380 tis. Kč a výdajů
ve výši 540 254 tis. Kč.

Vyrovnanosti rozpočtu na rok 2015 bylo podle metodiky rozpočtové skladby docíleno zapojením třídy 8 - FINANCOVÁNÍ (pokrývá plánovaný deficitní rozpočet MČ pro rok 2015) ve výši 197 874 tis. Kč.

Tento schválený rozpočet byl v období do 31. 12. 2015 upraven rozpočtovými opatřeními -v příjmech na částku 413 650,8 tis. Kč, ve výdajích na částku 544 046,0 tis. Kč
a ve financování na částku 130 395,2 tis. Kč – viz dále.

Rozpočtové hospodaření MČ Praha11 vykazuje za rok 2015 po konsolidaci:

ÚHRN  PŘÍJMŮ  426 424,8  tis. Kč

ÚHRN  VÝDAJŮ 484 772,1  tis. Kč

---------------------------------------------------

VÝSLEDEK  - 58 347,3  tis. Kč

Hospodaření MČ Praha 11 za rok 2015 vykazuje schodek ve výši 58 347,3 tis. Kč. Tento schodek je kryt plánovaným financováním z účelových fondů MČ – především prostředky vytvořenými v minulých letech; plánované financování vyrovnává plnění příjmů a výdajů. Vyčíslený účetní schodek za toto období je způsoben především vyšším čerpáním v kapitálových výdajích oddílu 36 z důvodu úhrady 3. splátky výstavby objektu Zahrady Opatov.

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2015

Schválený rozpočet na r. 2015

Upravený rozpočet

r. 2015

Skutečnost čerpání k 31.12.2015

% plnění

ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU

342 380

413 650,8

426 424,8

103,1

ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU

540 254

544 046,0

484 772,1

89,1

Rozdíl příjmů a  výdajů

-197 874

-130 395,2

-58 347,3

44,7

FINANCOVÁNÍ CELKEM

197 874

130 395,2

58 347,3

44,7

Hospodářská činnost MČ Praha 11 za rok 2015

Za rok 2015 byl účetně vykázán hospodářský výsledek před zdaněním (dále HV) – zisk ve výši 93 570 tis. Kč (tj. 103,30 % plánovaného objemu, více o cca 3 mil. Kč s ohledem na sledované období). Celkové výnosy byly naplněny na 100,31 %, tj. o 564 tis. Kč více oproti finančnímu plánu (FP) a celkové náklady byly naplněny na 97,30 %, tj. o cca 2 428 tis. Kč méně oproti FP.

Za rok 2015 byly provedeny 2 úpravy finančního plánu (UFP).