Odpovědnost za čistotu pozemku

Odpovědnost za čistotu a pořádek na pozemku nese jeho vlastník, případně osoba, pro kterou tato povinnost vyplývá z nějakého právního titulu (tj. uživatel pozemku).

V případě zjištění závad v čistotě vymáhá MČ nápravu stavu u vlastníka, resp. u uživatele dotčeného pozemku prostřednictvím odboru životního prostředí:

MČ vyzve vlastníka nebo uživatele k odstranění nedostatků s upozorněním na ustanovení § 33a odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých se fyzická osoba, resp. právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
Podle doporučení právního oddělení odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (který je nadřízeným orgánem v případě zahájení řízení o přestupku) je nezbytné pojem narušení vzhledu MČ posuzovat jako dosažení takové míry nevzhlednosti dotyčného prostranství, že již nebude pochyb o tom, že se tak opravdu a objektivně děje (tj. že se nejedná pouze o subjektivní názor jedné osoby apod.).

V případě údržby čistoty kolem kontejnerových stání, která mají z právního titulu ve vlastnictví nebo v užívání příslušná bytová družstva (BD) nebo společenství vlastníků (SVJ), je možnost čistotu pozemku zajišťovat za mírný poplatek pomocí služeb poskytovaných společností Jihoměstská majetková a.s. nebo svozovou společností Pražské služby, a.s. V případě zájmu o bližší informace se obraťte prosím na pana Jiřího Kozmana, vedoucího střediska správy bytů Jihoměstské majetkové a.s., tel.: 226 801 207, e-mail: kozman@jihomestska.cz, resp. Call centrum Pražských služeb, a.s., tel.: 284 091 888, e-mail: info@psas.cz, www: Objednávka nadstandardní služby - Úklid stanoviště.