Roztříštěnost údržby zeleně na území MČ Praha 11

Na území MČ Praha 11 je více správců veřejné zeleně. V uvedeném příspěvku lze získat informace o nejčastějších správcích.

Plošná rozloha městské části Praha 11 je 979 hektarů, z toho je zhruba 450 hektarů zeleně nebo lesů.

Podrobná mapa veřejné zeleně, která zobrazuje největší níže uvedené vlastníky je k nahlédnutí -  ZDE.

MČ Praha 11 současné době zajišťuje údržbu veřejně přístupné zeleně na rozloze cca 176,5 hektarů (stav k 10. 4. 2018), což představuje méně jak polovinu rozlohy veškeré zeleně, neboť zdaleka ne všechny pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 11. Hlavní město Praha (URBIA) - 20 ha, Hlavním město Praha  (TSK) - 11,3 ha.

MČ – 176,5 ha;  HMP-Urbia – 20 ha;  HMP-TSK 11,3 ha

Kdo jsou další vlastníci pozemků na MČ Praha 11?

1. Magistrát hl. města Prahy - velké množství pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy spravuje přímo Magistrát hl. m. Prahy, a to přímo odbor hospodaření s majetkem MHMP, nám. Franze Kafky 1, Praha 1, odpovědným pracovníkem je paní Jana Kubínová, tel. 236 00 20 33, e-mail: jana.kubinova@praha.eu. Uvedený odbor zajišťuje údržbu pozemků převážně předzahrádek před bytovými objekty prostřednictvím správní firmy URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P.O. BOX 656, 111 21 Praha 1. Odpovědným pracovníkem za údržbu zeleně je Anna Hájková, tel: 234 094 941, anna.hajkova@urbia.cz.

Hlavní město Praha zajišťuje údržbu svých pozemků rovněž prostřednictvím jím zřízených a vedených organizací, a to na lesních pozemcích zajišťuje údržbu organizace Lesy hlavního města Prahy (www.lesypraha.cz). Komunikační zeleň v majetku hlavního města Prahy, která je situována zejména mezi chodníky a komunikacemi, uprostřed komunikací a v okolí parkovišť, je udržována organizací zřízenou hl. m. Prahou s názvem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, oblastní správa Jih, Bezová ul., odpovědným pracovníkem správy zeleně je paní Ing. Svobodová, email: Ivana.Svobodova@tsk-praha.cz, telefon: 257 015 359.

2. Soukromí vlastníci - Dalšími neméně významnými vlastníky pozemků veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou soukromé osoby, a to jak fyzické (převážně restituenti) tak právnické (převážně developeři). Většinu soukromých pozemků veřejné zeleně ve vlastnictví fyzických osob zajišťuje MČ Praha 11 na základě uzavřené smlouvy (cca 19 hektarů). Právnické osoby si ve většině případů zajišťují údržbu sami.

V důsledku uvedené roztříštěnosti majetkoprávních poměrů nemůže být postup odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11 (OŽP) vždy přímočarý, ale u každé jednotlivé zjištěné závady je obecně nutné určit vlastníka, uživatele nebo správce příslušného pozemku a s požadavky na nápravu se obracet na ně. Ne vždy je přitom možné odstranění závad účinně vynutit hrozbou sankce, protože OŽP je při svém postupu striktně vázán pravomocemi stanovenými platnými právními předpisy, které uložení sankce umožňují jen v některých případech. Ve všech případech se OŽP pokouší nejprve vlastníka či správce pozemku upozornit a až jako poslední možný krok hrozit sankcí.

Tyto informace uvádíme s ohledem na to, že obyvatelé naší městské části zřídka mohou tušit, kdo který pozemek vlastní či spravuje. OŽP se v každém případě snaží být, když ne přímo vykonavatelem, tak alespoň prostředníkem k zajištění nápravy na pozemcích mimo správu MČ Praha 11 (údržba zeleně, úklid a čistota veřejného prostranství).

V případě zájmu o bližší informace, se prosím obraťte na: Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS., vedoucího oddělení správy veřejné zeleně OŽP, tel. 267 902 356, email: nedvedj@praha11.cz.