Koncepce bytové politiky – jsme na začátku

Situace v bytovém fondu v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, není zcela příznivá.

Z původně cca 15.000 bytů  zůstalo Městské části Praha 11 ve správě po několika vlnách privatizací a úplatných převodech celých domů a po prodeji jednotlivých bytových jednotek celkem 1270 bytů (k 30.4 2015), což je minimum, které si MČ chce zachovat a přistupovat k bytovému fondu s péčí řádného hospodáře.

Přesto část bytů zcela volných, uvolněných po exekucích, úmrtích, dohodou  apod. nabízíme k prodeji,  a to zcela transparentně, tedy formou výběrového řízení s elektronickou aukcí (kde vyvolávací cena je stanovena zákonem jako cena obvyklá v místě a čase, tj.  tržní), za cenu vydraženou, a to prostřednictvím aukční agentury Gavlas, s. r. o.,  která uspěla ve výběrovém řízení a byla schválena Radou MČ. Konkrétní nabídka, tedy 1. kolo prodeje pěti volných bytů, byla zveřejněna v  Klíči č. 6, další kolo  prodeje pak  plánujeme  po letních prázdninách.

Další formou, kdy MČ Praha 11  nabízí byty do vlastnictví, je jejich odkup přímo stávajícím nájemcům.

Zásady této formy prodeje byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 14. 5. 2015 a my vám je nyní přinášíme v plném znění.

Z Á S A D Y

prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11

I. Důvody rozhodnutí

 1. Důvodem pro prodej bytů podle Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 (dále jen „Zásady“) je, že městská část Praha 11 (dále jen „MČ Praha 11“) nabízí možnost současným nájemcům získat stávající byt do vlastnictví, čímž získá finanční prostředky na regeneraci a rekonstrukci bytů ve své správě.

II. Rozsah prodeje

 1. Podle těchto Zásad mohou být na žádost kupujícího prodávány byty nacházející se v bytových domech v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11, u nichž byl povolen vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí, nebo došlo k zápisu jednotky do katastru nemovitostí na základě prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, osobám, které užívají byt na základě smlouvy o nájmu bytu, vyjma: bytů zvláštního určení, bytů v objektech mateřských a základních škol, bytů v jiných samostatných objektech (které slouží k jinému účelu než k bydlení a v nichž se nachází byt) a bytů umístěných v domě č.p. 824, který je součástí pozemku parc. č. 2351 a v domě č.p. 825, který je součástí pozemku parc. č. 2352, k.ú. Chodov, obec Praha, část obce Chodov, ul. Dunovského, Praha 4.

III. Způsob prodeje

 1. Prodej bytů se uskuteční v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném a účinném ve spojení se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

IV. Kupující osoba

 1. Kupujícím se pro potřebu těchto Zásad rozumí pouze fyzická osoba, která užívá byt na základě smlouvy o nájmu bytu, která dosud od MČ Praha 11 neobdržela nabídku na odkup bytu, případně nabídku v minulosti obdržela, ale tuto nabídku neakceptovala a nyní má zájem o odkoupení bytu, a to s výjimkou:

a) osoby, která má vůči MČ Praha 11 dluh,

b) osoby, s níž MČ Praha 11 vede soudní spor o neplatnost výpovědi z nájmu bytu nebo o uznání přechodu nájmu bytu, případně o vyklizení bytu, nebo která obdržela výpověď z nájmu bytu a u níž běží výpovědní lhůta,

c) osoby, která užívá byt na základě nájemní smlouvy na dobu určitou.

 1. Do okruhu kupujících budou dodatečně zařazeny osoby, které pravomocným rozhodnutím soudu jsou určeny nájemcem, nebo osoby, u nichž soud pravomocně určil, že výpověď z nájmu bytu je neplatná.

V. Kupní cena

 1. Kupní cena se určí v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění platném a účinném, na základě znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklá. Prodávající poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny za odbydlenost ve výši 1 % za každý ukončený rok trvání nájemního vztahu kupujícího za období od data 1. 1. 2007 až do dne podání žádosti kupujícího o odkoupení bytu.
 2. Ke kupní ceně bude připočítána paušální částka ve výši 15.000,- Kč představující podíl kupujícího na nákladech za přípravné práce spojené s procesem prodeje bytů.

VI. Platební podmínky

 1. Cena je stanovena jako smluvní.
 2. Splatnost kupní ceny je stanovena na 60 dní od uzavření kupní smlouvy.
 3. Úhrada kupní ceny formou splátek se nepřipouští.
 4. V případě nedodržení splatnosti kupní ceny kupní smlouva zanikne a MČ Praha 11 bude požadovat na kupujícím úhradu veškerých nákladů s přípravou prodeje bytu spojených.

VII. Postup a organizace prodeje

 1. MČ Praha 11 zajistí přípravné práce, ocenění bytu, přípravu návrhu kupní smlouvy a návrhu na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí, získání potvrzení správnosti návrhu na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí ze strany hlavního města Prahy a podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k bytu do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
 2. Žádost kupujícího o odkoupení bytu bude předložena k projednání příslušné komisi Rady MČ Praha 11; po projednání v komisi bude do Rady MČ Praha 11 předložen ke schválení záměr prodeje bytu a po uplynutí doby zveřejnění záměru prodeje na úřední desce bude žádost o koupi bytu předložena Radě MČ Praha 11 a Zastupitelstvu MČ Praha 11 k rozhodnutí o prodeji.
 3. Po rozhodnutí o prodeji Zastupitelstvem MČ Praha 11 bude kupujícímu prokazatelně doručena nabídka, která bude obsahovat vzor kupní smlouvy na prodej bytu a prohlášení o přijetí nabídky. Lhůta pro přijetí nabídky je 6 měsíců ode dne doručení nabídky kupujícímu a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném v době prodeje.
 4. V případě zájmu o koupi bytu musí kupující doručit jím podepsané prohlášení o přijetí nabídky na adresu MČ Praha 11. Prohlášení o přijetí nabídky musí být prokazatelně doručeno na adresu Úřadu MČ Praha 11, musí obsahovat souhlas kupujícího s podmínkami uvedenými v nabídce MČ Praha 11 a musí obsahovat úředně ověřený podpis kupujícího. Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3 měsíců po doručení podepsaného prohlášení o přijetí nabídky.
 5. MČ Praha 11 podá návrh na povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí po zaplacení kupní ceny a po získání potvrzení správnosti návrhu na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí ze strany hlavního města Prahy.  Kupující uhradí správní poplatek ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů za přijetí návrhu na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. O prodeji bytu vždy rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 11.
 2. MČ Praha 11 se zavazuje v případě, že nájemce nepožádá o odkoupení bytu nebo nepřijme nabídku na odkoupení bytu podle Zásad, nenabídnout byt k prodeji třetí osobě, to platí obdobně i v případě, pokud již nájemce před dnem účinnosti těchto Zásad nabídku na odkoupení bytu obdržel, a nepřijal ji.
 3.  K výkladu Zásad a jejích jednotlivých ustanovení v případě nejasné či různé možné interpretace je oprávněna Rada MČ Praha 11 po vyjádření příslušné komise Rady MČ Praha 11.
 4. Tyto Zásady byly schváleny dne 14. 5. 2015 usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0009/7/Z/2015 a nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 11. Dnem schválením těchto Zásad končí účinnost níže uvedených Zásad prodeje bytů:

- Zahájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným nájemcům schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 22/34/Z/2010 dne 22. 6. 2010, ve znění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 Změna usnesení ZMČ č. 22/34/Z/2010 ze dne 22. 6. 2010 týkajícího se Zahájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným nájemcům č. 16/9/Z/2011 ze dne 20. 7. 2011;

- ZÁSADY PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11 schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č.15/9/Z/2011 dne 20. 7. 2011, ve znění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 Změna ZÁSAD PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11 č. 02/15/Z/2012  ze dne 16. 5. 2012, ve znění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 Změna zásad privatizace obecních bytů převedených po roce 1990 bezúplatně na obec, nyní v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11 č. 0016/28/Z/2014 ze dne 1. 9. 2014 a ve znění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 Zrušení usnesení ZMČ Praha 11 č. 0016/28/Z/2014 ze dne 1. 9. 2014 – „Změna zásad privatizace obecních bytů převedených po roce 1990 bezúplatně na obec, nyní v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11“ č. 0002/3/Z/2015 ze dne 15. 1. 2015.