Návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk neprošel

Dnes, ve středu 20.5. 2015,  byl projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve třetím čtení návrh Zákona o ochraně zdraví, kde byl také předložen pozměňovací návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk, tam, kde by již nebylo možné snížit hlukovou zátěž.

To by v důsledku vedlo dalšímu nárůstu hluku a poškozování zdraví obyvatel České republiky. Pozměňovací návrh byl formulován tak, že by bylo prakticky možné umožnit nekontrolovatelné povolování nadměrného hluku, pokud by byly splněny limity ve vnitřních prostorech staveb. Otevření okna či dveří by pak znamenalo nadlimitní hluk v našich domácnostech (= nemožnost větrání, přísunu čerstvého vzduchu apod.)

Konkrétně šlo o návrh: do § 31 novely zákona o ochraně veřejného zdraví doplnit nový odst. 3 ve znění:

„Pokud osoba uvedená v odstavci 1 zjistí, že po realizaci všech opatření, která provedla na základě časově omezeného povolení podle odstavce 1, nelze dále v rozumně dosažitelné míře zajistit, aby hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb byly dodrženy, může požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání časově neomezeného povolení k jeho používání nebo provozu. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví takové povolení vydá, pokud osoba prokáže provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby hygienické limity hluku byly dodrženy alespoň v chráněných vnitřních prostorech staveb“.

Díky aktivitě členů občanských sdružení působících v oblasti ochrany životního prostředí, členů sdružení SNOP Praha a několika členů HPP 11 tento návrh nebyl přijat.