Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2014 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
v roce 2014 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno sedmdesát osm žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydána byla čtyři rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
v roce 2014 nebylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
v roce 2014 byla na Úřad MČ Praha 11 podána jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Nadřízený orgán, magistrát hl. m. Prahy, potvrdil odborem vydané odložení žádosti o informaci z důvodu neuhrazení poplatku.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
tři žádosti byly odloženy dle § 17 odst. 5, jedna žádost byla odložena dle § 14 odst. 5 písm. c) a jedna žádost dle § 14 odst. 5 písm. a). Dvě žádosti byly částečně odloženy dle § 14 odst. 5 písm. c). U čtyř žádostí bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti (dle § 11 odst. 2 písm. a) a c); dle § 2 odst. 3 a dle § 15 odst. 1). U dalších dvou žádostí bylo rozhodnuto o odmítnutí části žádosti (dle § 15 s návazností na § 3 odst. 3 a dl e § 15 odst. 1). Ostatní žádosti byly poskytnuty. 

9. 2. 2015
Zpracovala: Ivana Dudová