Odstraňování odpadů z domácností

Obyvatelé Jižního města mohou zdarma odkládat vytříděné odpady v níže uvedených místech (bližší informace o nakládání s odpady, o stanovištích kontejnerů a svozech jednotlivých komodit jsou uvedené na web stránkách MČ www.praha11.cz/ životní prostředí/odpady)

Podmínky nakládání s komunálním odpadem jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláškou o odpadech), podle které jsou osoby povinny odpady třídit na jednotlivé složky (papír, sklo, plasty, objemný a nebezpečný odpad) a vytříděné komodity odkládat do označených sběrných nádob.

Objemný odpad z domácností (nábytek, sportovní náčiní - lyže, jízdní kola apod., koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy)

- do průběžně přistavovaných velkoobjemových kontejnerů (VOK), harmonogram a podmínky přistavování VOK jsou uvedeny na web stránkách MČ, v časopise Klíč nebo je poskytnou pracovníci OŽP na tel.č. 267 902 514, 267 902 320 nebo 267 902 367,

- ve sběrných dvorech hl.m. Prahy, nejbližší se nachází v ul. Bartůňkova č.p. 711, Praha 4 – Chodov (u metra Opatov), nebo ve sběrných dvorech v nepříliš velké vzdálenosti od Jižního Města:

- v ul. Zakrytá, Praha 4 - Spořilov, tel.: 272 764 058, 731 142 348 (příjezd z ul. Sliačská, spojení autobusem č. 118, 170 a 203, zastávka "Depo Kačerov")

- v ul Za zastávkou 3, Praha 15 - Dolní Měcholupy, tel.: 733 164 810 (v průmyslovém areálu vedle ul. Kutnohorská)

- v ul. generála Šišky, Praha 12 - Modřany, tel.: 244 400 164 (u konečné zastávky tramvají č. 3, 17 a 21 "Levského")

- v ul. Bečovská, Praha 22 - Uhříněves, tel.: 731 122 905,  bližší informace naleznete na web stránkách MČ

Plast, papír, sklo, tetrapack

- do kontejnerů na tříděný komunální odpad, jednotlivá stanoviště se nacházejí v blízkosti kontejnerových stání na směsný komunální odpad,

Na území MČ Praha 11 se nachází 214 stanovišť, na kterých jsou umístěné sběrné nádoby na sběr plastu, papíru a sklo. Ve stech stanovištích se nacházejí také nádoby na sběr tetrapacku. Seznam stanovišť je k dispozici na web stránkách http://magistrat.praha.eu /životní prostředí/ odpady/mapa sběrných nádob.

Nebezpečné odpady (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)

- ve sběrných dvorech hl.m. Prahy

- na stanovištích mobilního svozu nebezpečných odpadů, seznam stanovišť mobilního sběru je uveden na web stránkách MČ

Baterie a drobná elektrozařízení

- ve vybraných 19. stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad byly umístěny speciální plechové kontejnery červené barvy společnosti ASEKOL s.r.o. Do kontejnerů je možné odkládat drobnější elektrozařízení jako např. kalkulačky, telefony, počítačové myši a klávesnice, přehrávače MP3, fotoaparáty, radiopřijímače, elektronické hračky apod. Naproti tomu televizory, počítačové monitory a zářivky včetně tzv. úsporných zářivek do kontejnerů nepatří, ale je možné je zdarma odložit ve sběrném dvoře, kam lze dovézt také větší elektrické spotřebiče.

- MČ Praha 11 ve spolupráci se společnosti ASEKOL, s.r.o. umístila v prostoru vstupu do objektů úřadu menší kontejnery na sběr drobných elektrozařízení, tzv. E-boxy (v ul. Ocelíkova čp. 672 (u vrátnice), v ul. Vidimova čp. 1324-25 (u vrátnice), Nad Opatovem čp. 2140 (OSVZ)). Do kontejnerů mohou obyvatelé zdarma odkládat malá elektrozařízení jako např. kalkulačky, počítačové myši, přehrávače MP3, fotoaparáty, telefony apod. Do kontejnerů na drobná elektrozařízení nepatří zářivky včetně tzv. úsporných zářivek (žárovek) a baterie.

- elektrozařízení větších rozměrů (televize, sporáky, lednice, pračky, myčky apod.) mohou občané zdarma odevzdat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Bioodpad  (biologicky rozložitelný odpad - tráva a plevel, listí, spadané ovoce, dřevní štěpka, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny apod.)

- zdarma odložit do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, harmonogram přistavování je uveden na web stránkách MČ, v časopise Klíč, bližší informace poskytnou pracovníci OŽP na tel.č. 267 902 514, 267 902 320 nebo 267 902 367. VOK-bio jsou přistavovány podle harmonogramu na vybraná stanoviště, seznam jednotlivých stanovišť je uveden na web stránkách MČ Praha 11 /životní prostředí/odpady. Po celou dobu stání (3 hod.) je přítomna obsluha, která dohlíží na průběh sběru. Služba je určena pro občany hl. m. Prahy a organizuje ji hl. m. Praha.

na odběrném místě v ul. K Dubu,

MČ Praha 11 prostřednictvím společnosti Jihoměstská majetková, a.s. umožňuje obyvatelům Jižního Města zdarma odevzdat bioodpad ze zeleně na sběrném místě v ul. k Dubu. Odběr odpadu probíhá od dubna do konce listopadu daného roku, ve středu, v sobotu a v neděli.

- ve kterémkoliv sběrném dvoře hl. m. Prahy,

v kompostárně Malešice,

V kompostárně Malešice (stabilním sběrném místě pro sběr bioodpadu), v ul. Dřevčická, Praha 10 - Malešice, mohou odkládat bioodpad jak občané hl. m. Prahy, tak i fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby. Pro občany je odložení bioodpadu do 250 kg na osobu a měsíc zdarma, podnikatelé a právnické osoby platí za odložení stanovenou cenu dle ceníku, pro firmy, které udržují veřejnou zeleň pro hl. m. Prahu nebo městské části a pro provozovatele sběrných dvorů je sazba snížena. Provozní doba je: Po - Pá 7.00 - 18.00 (v zimním období 17.00), So 7.00 - 15.00. Občan, který odložil v kompostárně bioodpad, má v následujícím roce nárok na bezplatný odběr vyrobeného kompostu v množství 0,175 × množství odevzdaného bioodpad.,

případně si mohou u svozové společnosti objednat speciální sběrnou nádobu, tzv. kompostejner, a to i s celoročním svozem

Svozová společnost Pražské služby, a.s., nabízí občanům speciální sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 l, tzv. kompostejnery, které jsou určeny na odkládání bioodpadu a jsou pravidelně obsluhovány s četností 1× za 14 dní během vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku). Kompostejnery jsou vybaveny provzdušňovacími otvory, které zabraňují hnití bioodpadu, takže se z kompostejneru nešíří zápach, což potvrzují i dosavadní zkušenosti. Služba je placená zákazníkem (tj. občanem). Je třeba si uvědomit, že využitím kompostejneru je možné snížit produkci směsného komunálního odpadu z domácnosti a za předpokladu snížení objednaného objemu nebo četnosti svozu nádoby na směsný odpad je tak možné celkově ještě ušetřit.
Další informace naleznete na stránkách http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/

Odložení použitého oblečení

- na území MČ Praha 11 jsou umístěny kontejnery na použitý textil potex na následujících místech: v ul. Krejnická 2021 (Chrpa), v ul. Tomíčkova 9 (OBI Roztyly), v ul. Vojtíškova 1783 (Slunečnice), v ul. Brandlova 1640 (TESCO), v ul. Leopoldova 1683 (Albert),

- před Komunitním centrem Matky Terezy v ul. U Modré školy,

- ve sběrném dvoře hl.m. Prahy, v ul. Bartůňkova 711, Praha 11 (u metra Opatov)

Objednávkový odvoz komunálního odpadu

Obyvatele, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, mohou využit nadstandardní placenou službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora. Odvézt je možné objemný odpad (jako např. nábytek, kovový a dřevěný odpad), objemnější elektrozařízení (např. pračky, televizory) a také kusy bioodpadu větších rozměrů (např. větve), které lze snadno naložit. Na možnost odvozu konkrétního odpadu je vhodné se předem informovat na tel. lince 284 091 472 (7.00 - 14.00), e-mail: objednavkasvozu@psas.cz  nebo osobně ve sběrném dvoře. Svozová společnost Pražské služby, a.s., dohodne s objednatelem vhodný termín odvozu.

Odpadkové koše na psí exkrementy

MČ Praha 11 provozuje prostřednictví dodavatele v současné době 193 odpadkových košů na psí exkrementy. Koše jsou vyprazdňovány 3x týdně (v II. a III. čtvrtletí 5x týdně) a sáčky na sběr exkrementů jsou do stojen doplňovány 5x týdně (tj. mimo soboty a neděle). Papírové sáčky na psí exkrementy si mohou obyvatelé Jižního Města také zdarma vyzvednout na odboru životního prostředí.

Odpadkové koše

MČ Praha 11 v současné době provozuje celkem 579 odpadkových košů, které jsou umístěné především ve vnitroblocích bytové zástavby a v prostoru dětských hřišť. Odpadkové koše jsou vyvážené 3x týdně (v II. a III. čtvrtletí 5x týdně). MČ apeluje na obyvatele Jižního Města, aby při pohybu na veřejných prostranstvích udržovali čistotu a pořádek a odpadky odhazovali pouze do odpadkových košů, případně jiných sběrných nádob (např. kontejnerů na směsný nebo tříděný komunální odpad).