Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: PROGRAM ZMČ 

« Zpět na seznam jednání

28. zasedání ZMČ

9.6.2022
Návrh pořadu jednání ke stažení: ikona souboruNavržený program jednání
Podklady ke stažení: ikona souboruMateriály 28. ZMČ
Číslo usnesení Bod Název Typ Záznam Hlasování Detail
1 Zahájení a schválení pořadu 28. zasedání ZMČ Informace do zápisu ne ne Detail
2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ Informace do zápisu ne ne Detail
3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 28. zasedání ZMČ ne ne Detail
4 Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební období 2022 - 2026 ne ne Detail
5 Areál ledových sportů - prodej a spolupráce ne ne Detail
6 Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2021 ne ne Detail
7 Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2021 za MČ Praha 11 včetně organizací, jichž je zřizovatelem ne ne Detail
8 Uzavření soudního smíru v soudním sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis. zn. 38 C 14/2020 ne ne Detail
9 Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 1. pololetí ne ne Detail
10 Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2022 ne ne Detail
11 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2022 ne ne Detail
12 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2022 ne ne Detail
13 Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2022 až 2026 - strategický rozvojový dokument ne ne Detail
14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Jihoměstskou sociální a.s. ne ne Detail
15 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha ne ne Detail
16 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha - Rodinná politika ne ne Detail
17 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Dialog kultur 2022" společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ne ne Detail
18 Finanční odměna strážníkům OŘ Městské policie Praha 11 ne ne Detail
19 Návrh nominace občanů Prahy 11 na udělení čestného občanství a ceny MČ Praha 11 ne ne Detail
20 Dohoda SM2200000012 o narovnání ke Smlouvě o dílo SM1900000144 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na vypracování projektové dokumentace regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, Praha 11 ne ne Detail
21 Souhlasné prohlášení mezi městskou částí Praha 11 a fyzickými osobami k uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2336/217 v k. ú. Chodov ne ne Detail
22 Prodej ideálních podílů na devíti pozemcích (označovaných v KN jako zastavěná plocha a nádvoří), na kterých je postavena budova čp. 1355 a čp. 1356 v ul. Tererova v Praze 4, k.ú. Chodov, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek – změny vla ne ne Detail
23 Informace o činnosti výborů Informace do zápisu ne ne Detail
24 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva PEVNÝ BOD 17:00 - 17:30 Informace do zápisu ne ne Detail
25 Návrhy, připomínky a podněty občanů MČ PEVNÝ BOD 17:30 - 18:30 Informace do zápisu ne ne Detail
26 Přehled plnění úkolů ZMČ 1 - 5/2022 Informace ne ne Detail
27 Pravidelná informace o průběhu stavby objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 Informace ne ne Detail
28 Informace k ukončení akce HMP nazvané Stavba č. 43321 TV Praha 11 etapa 0004 Dopravní hřiště Chodov Informace ne ne Detail
29 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64 Informace ne ne Detail
30 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních - úpravách provedených v období od 12.04.2022 do 30.05.2022 Informace ne ne Detail
31 Závěr Informace do zápisu ne ne Detail
32 Návrh územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), veřejné projednání ne ne Detail