24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

Odbor kancelář starosty ÚMČ Praha 11 oznamuje, že se v úterý 5. listopadu 2013 koná 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 (v případě potřeby jednání pokračuje ve středu 6 .11. 2013.

Ivana Dudová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kancelář starosty

NÁVRH POŘADU

24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11,

které se koná dne 5. 11. 2013

T

Název bodu jednání

Předkladatel

Odbor

Typ

1

Zahájení a schválení pořadu 24. zasedání ZMČ

2

Připomínky k zápisu z předešlého ZMČ

3

Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 24. ZMČ

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OKS

Usnesení

Body č. 4 - 7  budou projednávány
v jednom bloku

4

Pořízení nájemních bytů Městskou částí Praha 11

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

OSM

Usnesení

5

Předkupní právo k budově čp. 1272 v k.ú. Chodov,
ul. Türkova

ZÁS Meixner Jan P11

OMP

Usnesení

6

Nabídka odkupu nemovitosti - budovy č.p. 2140
v k.ú Chodov a pozemku parc. č. 2031/45 v k.ú. Chodov

ZÁS Meixner Jan P11

OMP

Usnesení

7

Nabídka odkupu nemovitosti - budovy č.p. 2251
v k.ú. Chodov

ZÁS Meixner Jan P11

OMP

Usnesení

8

Třetí úprava finančního plánu HČ
Rozpočtové opatření č. 100/13 - výkup pozemku
parc. č. 536/484 v k. ú. Háje

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

EO

Usnesení

9

Dar finanční částky TJ Háje-Jižní Město, Handballclub
na rekonstrukci povrchu hřiště

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OSM

Usnesení

10

Seznam žadatelů o mimořádný dar určený pro neziskové organizace působící na území MČ Praha 11 – na provozní náklady za rok 2013

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OŠK

Usnesení

11

Odpis pohledávky za panem P.D. a paní A.D. ve výši 209.194,-- Kč

ZÁS Meixner Jan P11

PO

Usnesení

12

Odpis pohledávky za panem P.Ž. ve výši 213.197,-- Kč

ZÁS Meixner Jan P11

PO

Usnesení

13

Odpis pohledávky za panem J.H. ve výši 226.360,-- Kč

ZÁS Meixner Jan P11

PO

Usnesení

14

Nesouhlas s výmazem předkupního práva k pozemkům parc. č. 536/36 a 536/401 v k. ú. Háje

ZÁS Meixner Jan P11

OMP

Usnesení

15

8. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu zastavěných pozemků  pod bytovými domy Nechvílova č.p. 1853, č.p. 1854 a č.p. 1855, v k.ú. Chodov,právnické osobě

ZÁS Meixner Jan P11

OMP

Usnesení

16

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, vše v k.ú. Chodov po dodatečném svěření zastavěných pozemků.

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

17

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek
v ul. Modletická č.p. 1388, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

18

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 1567/30 v ul. Bachova č.p. 1567, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

19

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 1508/04  v ul. Křejpského č.p. 1508 - č.p. 1511,
k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

20

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 1392/031  v ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

21

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 1531/59  v ul. Křejpského č.p. 1531, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

22

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 1621/57 v ul. Michnova  č.p. 1620 a č.p. 1621,
k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

23

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 1551/69 v ul. Tererova  č.p. 1551, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

24

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky
č. 535/6 v ul. Anny Drabíkové č.p. 534, č.p. 535 a č.p. 878, k.ú. Háje

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

25

Revokace usnesení ZMČ 0029/20/Z/2013 ze dne 26.3.2013 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551,
k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1551/088

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

26

Revokace usnesení ZMČ 0029/22/Z/2013 ze dne 17.9.2013 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1389,
k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1389/12

ZÁS Belaník Josef P11

OMP

Usnesení

27

Záměr a podstatné náležitosti dodatečného vypořádání majetkových vztahů  k pozemkům ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 11, zastavěných domy
ve vlastnictví SBD Praha 5 a vlastníků bytů a nebytových prostor, k.ú. Háje, formou úplatného převodu

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OUR

Usnesení

28

Pravidla pro vydávání zpravodaje Klíč

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OKT

Usnesení

29

Výbory ZMČ; informace o činnosti výborů; personální změny

30

Dotazy, podněty a připomínky

31

Hospodaření společností založených MČ Praha 11
za 1. pololetí roku 2013

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

EO

Informace bez projednání

32

Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

EO

Informace bez projednání

33

Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období od 29.8.2013 do 23.10.1013

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

EO

Informace bez projednání

34

Informace o plnění úkolů ze ZMČ za 3. čtvrtletí 2013

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OKS

Informace bez projednání

35

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 11
za III. čtvrtletí 2013

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

OKS

Informace bez projednání