Volná místa

Dokumenty ke stažení:

Pro zájemce o zaměstnání jak sledovat možné pracovní nabídky

Další volná místa Městské části Praha 11

Aktuální volná místa

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka koncepce a metodiky školství

Odbor: Odbor školství a kultury
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - bez bližší specifikace
Znalosti: - vítána orientace v legislativě pro oblast školství, tělovýchovy
a sportu
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na
úseku školství výhodou
- vítána orientace v oblasti ekonomiky se zaměřením na státní
rozpočet škol
- zkušenosti s dotační politikou v oblasti školství,
především dotace zaměřené na EU výhodou
- orientace v tvorbě rozpočtu výhodou
- aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook, Internet,
apod.
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti v písemném i
mluveném projevu
- schopnost koncepční a metodické práce
- samostatnost a pečlivost v práci, organizační schopnosti
- znalost MČ Praha 11 výhodou
- zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy
výhodou


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 29.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná referent/ka pro správu komunikací

Odbor: Odbor dopravy
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - vítán ekonomický, technický či dopravní směr, pracovní místo je vhodné i pro absolventy
Znalosti: - vítán ekonomický, technický či dopravní směr, pracovní
místo je vhodné i pro absolventy
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- flexibilita, samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
- příjemné a profesionální jednání
- psychická odolnost
- dobrá orientace v terénu, případně s
využitím fotoaparátu a GPS
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli
o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
- dobrá orientace v mapových plánech výhodou
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka s řidičským oprávněním pro sk. B

nabízíme benefity:
- dovolená v délce 5 týdnů
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 30.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka pozemních komunikací a staveb

Odbor: Odbor dopravy
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - výhodou obory zaměřené na dopravu, pracovní místo je vhodné i pro absolventy
Znalosti: - znalost MČ Praha 11 a její dopravní situace výhodou
- vítána znalost problematiky vlastnických vztahů na úseku
pozemních komunikací
- vítána znalost platné legislativy, zejména zákon č. 183/2006
Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- uživatelská znalost práce na PC (min. uživatelsky MS Office,
Aspi, Outlook, aplikace doprava apod.)
- praxe ve veřejné správě výhodou
Další dovednosti: - vítány zkušenosti s projektováním dopravních staveb
- dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
- psychická odolnost a asertivní chování
- schopnost pracovat v týmu
- prostorová představivost a koncepční myšlení
- chuť učit se novým věcem, flexibilita, nasazení

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 30.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Personalista/personalistka

Odbor: Odbor kancelář tajemníka
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - vítáno zaměření humanitní, oblast personalistika
Znalosti: - orientace v oblasti pracovněprávních předpisů
- výhodou orientace v zákoně č. 312/2002 Sb., zák. o
úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vítána praxe v personalistice alespoň 2 roky
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
- vítány zkušenosti s personálním a mzdovým programem
FLUX
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost a pečlivost v práci
- psychická odolnost, schopnost týmové práce
- ochota se dále vzdělávat
- vstřícný přístup k zaměstnancům a uchazečům o
zaměstnání

Informace o pracovním poměru:
- pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, jedná se o
zástup za mateřskou a následnou rodičovskou
dovolenou kolegyně


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 6.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší

Odbor: odbor životního prostředí
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - nejlépe absolventi oborů vztahujících se k životnímu prostředí a problematice odpadového hospodářství
Znalosti: - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
odpadového hospodářství
- praxe v oblasti odpadového hospodářství výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, Internet)
- vítána znalost zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
- psychická odolnost
- dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu
nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 16.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka stanovisek k projektovým dokumentacím

Odbor: Odbor životního prostředí
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - nejlépe obory zaměřené na oblast ochrany životního prostředí
Znalosti: - výhodou znalost právních předpisů souvisejících s výkonem
agendy, tj. zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší či zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon
činnosti dle některého z výše uvedených složkových zákonů
- výhodou orientace ve stavební dokumentaci
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, Internet apod.)
Další dovednosti: - dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
projevu
- samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
- psychická odolnost a fyzické předpoklady pro práci v terénu
- výhodou řidičský průkaz sk. B
- výhodou praxe ve veřejné správě


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 16.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleně

Odbor: odbor životního prostředí
Minimální požadované vzdělání: střední vzdělání
Obor vzdělání: - obory zaměřené na zahradnictví, krajinářství, apod.
Znalosti: - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
ochrany přírody a krajiny
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, Internet)
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i
mluveném projevu)
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
- psychická odolnost
- dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu

Informace o pracovním poměru:
- pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, jedná se o
zástup za rodičovskou dovolenou kolegyně


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 16.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního auditu a kontroly

Odbor: útvar interního auditu a kontroly
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - ekonomické zaměření výhodou
Znalosti: - znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů
- znalost vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků, ve znění pozdějších předpisů
- aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - zodpovědnost a pečlivost v práci
- ochota učit se novým věcem
- dobré komunikační schopnosti, především v písemném
projevu

Uvítáme:
- znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů
- znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů
- znalost zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů
- základní orientace v daňové oblasti


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 13.1.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení