Renewtown

O projektu:

Projekt New post-socialist city: Competitive and Attractive (ReNewTown) je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje. Projekt si klade za cíl snížení rozdílů v kvalitě žití mezi obcemi vzniklými za socialistické éry (1945-1989) a ostatními obcemi. Celkový rozpočet projektu je 1 514 061,60 €, z toho 85% hradí ERDF. Projekt probíhá od roku 2011 do roku 2014 a funguje na základě partnerství 8 veřejných institucí  ze zemí střední Evropy (Česká republika, Polsko, Německo, Slovensko a Slovinsko).

Projekt je založen na myšlence, že se post-socialistická města potýkají s problémy jako např.:

Řešení výše uvedených problémů jsou velmi důležitá pro budoucnost Evropy, protože se týkají miliónů lidí žijících ve městech z bývalého východního bloku. Projekt ReNewTown vytváří nadnárodní sítě pro efektivnější spolupráci a lepší soudružnost mezi starými a novými členy EU. 

Aktivity projektu:

WP1 - Řízení a koordinace projektu

WP1 je zcela zaměřen na dosažení cílů projektu a vysoce kvalitní realizaci akcí v rámci WP.
Přispívá k dosažení cílů vytvořením struktury nástrojů projektového řízení a komunikace. Za celkovou realizaci tohoto WP zodpovídá vedoucí partner. Realizace se zakládá na dílčích činnostech: projektový a finanční management, místní koordinace, interní komunikace, řízení a dohled na plnění aktivit. 

WP2 - Komunikace, řízení a šíření znalostí

WP2 aktivity jsou zaměřeny na praktickou podporu činností vedoucích k dosažení primárních cílů projektu. Všechny události (veřejné konzultace, semináře, konference) a marketingové materiály (letáky, brožury, informační bulletiny) mají informovat veřejnost o projektu. Komunikace je definována ve třech klíčových dokumentech, které jsou v souladu s publicitou programu CENTRAL EUROPE a jsou povinné.

WP3 - Identifikace potenciálu pro obce se socialistickou minulostí

Hlavním cílem WP3 je identifikovat potenciál pro obce se socialistickou zátěží a stanovit možná řešení pro snížení rozdílů v rámci měst a obcí vzniklých v období socialismu v partnerských zemích. Důležitým výsledkem bude tzv. Mezinárodní manuál pro oblasti se socialistickou minulostí.

WP4 - Testování a strategické plánování pro obce se socialistickou minulostí

WP 4 sestává ze tří akcí a jejím hlavním cílem je podpořit vyvážený územní rozvoj v rámci měst v bývalých zemích východního bloku. Akce 1 se zaměřuje na přípravu a realizaci pilotních akcí v jednotlivých městech, což zahrnuje i veřejné konzultace. Akce 2 je věnována tvorbě 8-10 modelů vhodných pro realizaci v okresech se socialistickou minulostí. Zásadním bodem této akce je testování modelů - "výměna zkušeností". Akce 3 zahrnuje vytvoření společné mezinárodní strategie a je poslední částí celého projektu.

Výstupy projektu:

image002Central Europe European UNION

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce  a spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.