VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu Studie revitalizace lokality Háje

Návrh Studie revitalizace lokality Háje byl pořízen podle projednaného a schváleného zadání, které bylo nejprve projednáno s veřejností a poté dne 10. 9. 2012 schváleno Zastupitelstvem městské části Praha 11 usnesením č. 24/17/2/2012.

Návrh zadání studie bude projednán v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 22/9/Z/2011 ze dne 20. 7. 2011. Návrh studie je již od 10. 1. 2013 přístupný pro veřejnost na webových stránkách městské části Praha11 a s návrhem studie je rovněž možné se seznámit v tištěné podobě na odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, kde je studie všem trvale k dispozici.

Každý se tak může s návrhem studie seznámit a podat k jejímu obsahu své náměty, které budou vyhodnoceny a předány Zastupitelstvu městské části Praha 11 k projednání.

Projednání se uskuteční v sobotu 7. září 2013 od 9. 30 hod. a ve středu 11. září 2013 od 17. 00 hod. v prostorách jídelny Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 ("Modré školy").

Návrh studie je vystaven

· na webových stránkách městské části Praha 11 (www.praha11.cz Rozvoj a regenerace Projednávání záměrů   revitalizace lokality Háje), 

· na odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 11. Nahlížet do dokumentace je možné v úředních hodinách na odboru územního rozvoje nebo v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě na č. tel. 267 902 202.

Úředními dny jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod

úterý od 8.00 do 11.30 hod.

Projednání bude zahájeno výkladem.

Od 16. srpna 2013 do 18. září 2013 včetně, může každý podat k projednávané dokumentaci náměty. Náměty je možné podávat pouze v písemné podobě.

Náměty je možné zasílat na adresu: Úřad městské části Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, nebo je možné náměty předat v písemné podobě na podatelnu Úřadu městské části Praha 11 na stejné adrese.

K námětům doručeným po 18. září 2013 nebude přihlédnuto.

Projednávaný návrh Studie revitalizace lokality Háje není územně plánovacím podkladem ani dokumentací a na jeho projednání se nevztahují podmínky pro projednání územně plánovacích dokumentací a podkladů dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

odbor územního rozvoje