Schválení programu Čistá energie Praha 11

Jedná se o  program podle kterého město nabízí finanční podporu na přeměnu topných systémů v bytech, rodinných domech a bytových domech na území hl.m. Prahy.  Program Čistá energie Praha pro rok 2013 Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.747 ze dne 7. 5. 2013.

„Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2013“ (dále jen „pravidla“).Komu je finanční příspěvek určen:Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s trvalým pobytem na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1.9. 2012 do 30.9.2013.Způsob podání žádosti:Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2013 následujícím způsobem: · vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2013", dále jen žádost· doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání)
  · Žádost doloženou požadovanými doklady předloží ke kontrole v úředních hodinách oddělení udržitelné energetiky RVP MHMP (Jungmannova 35/29, dveře č. 418, tel. 23600 4314, e-mail: dotace.topeni@praha.eu), přičemž vyplní a podepíše smlouvu a následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.
Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 30.9.2013. Dodržení tohoto termínu je základní podmínkou pro poskytnutí dotace !!!

Nezbytné doklady:

1) Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy)
2) Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů s uvedením jejich výkonů, datem uvedení do provozu, vystavené na jméno žadatele, případně protokol o uvedení do provozu (datum na těchto dokladech v období od 1.9.2012 do 31.10.2013  je rozhodující pro uplatnění žádosti).
3) Revizní zprávy energetického zdroje.
4) Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci.
5) Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle).
6) V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci.
7) V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.
8) Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě.
9) Doklad o bankovním spojení (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou).
Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 23600 4314 nebo na emailu dotace.topeni@praha.eu.

Další informace o dotaci na přeměnu topných systému v rodinných a bytových domech jsou k dispozici na webových stránkách Hl.m. Prahy: envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.