Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2012 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
v roce 2012 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno sedmdesát jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydáno bylo osm rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
v roce 2012 bylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno jedno odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
v roce 2012 byla na Úřad MČ Praha 11 podána jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost na částečné poskytnutí informace, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Vyřízeno částečným odepřením zpřístupnění informace.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
ke čtyřem žádostem nebyly informace poskytnuty dle par. 9 odst. 1,
jedna žádost byla odložena dle par. 14 odst. 5 písm. a),
jedna žádost byla odložena dle par. 14 odst. 5 písm. c),
u dvou žádostí bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí (dle § 14 odst. 5 písm. c) a § 11 odst. 2 písm. a).
Ostatní žádosti byly poskytnuty. 

31. 1. 2013
Zpracovala: Ivana Dudová