Informace o povinnosti pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 si dovoluje upozornit všechny podnikatele, že  původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.  ( 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Podle § 22 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), se ohlašování provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny (pozn.: jako třeba v případě staveb nebo činnosti u zákazníků), zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Na území hl. m. Prahy je působnost ve věcech ročních hlášení svěřena úřadům městských částí Praha 1-22, jejichž správní obvody odpovídají správním obvodům obcí s rozšířenou působností ve smyslu prováděcí vyhlášky. Hl. m. Praha je přitom rozdělena na 57 městských částí. Do správního obvodu Praha 11 patří městské části Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd.

Ohlašovací povinnost vůči orgánům veřejné správy se podle § 82 odst. 3 zákona o odpadech plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP, www.ispop.cz) nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (IDDS: 5eav8r4) podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (zákon č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Hlášení se zasílá podle přílohy č. 20 prováděcí vyhlášky elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech.

Kdo má povinnost zasílat roční hlášení

Původcem odpadů je podle § 4 odst. 1 zákona o odpadech právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. Nakládáním s odpady je shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů.
Pokud jste původce odpadů a v roce 2012 jste produkovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečného nebo více než 100 tunami ostatního odpadu (POZOR, stačí i v součtu za všechny provozovny a činnosti, i když jste třeba v žádné z nich uvedená množství nepřekročili), nebo jste oprávněná osoba a v roce 2012 jste nakládali s odpadem (bez ohledu na jeho množství), máte povinnost zaslat do 15.02.2013 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2012 za všechny provozovny, kde jste produkovali nebo nakládali s odpadem, nebo za všechny správní obvody, kde jste provozovali činnost mimo stálou provozovnu, při které jste produkovali nebo nakládali s odpadem.

Jak vyplnit roční hlášení

Základní možností, jak hlášení vyplnit, je interaktivní formulář PDF, dostupný na stránkách systému ISPOP (přístupný po přihlášení do systému). Dále můžete využít některého ze specializovaných komerčně dostupných programů a stále k dispozici jsou i interaktivní webové formuláře společnosti INISOFT s.r.o., které byly používané již v roce 2012 pro hlášení za rok 2011 (pouze již není dostupná specializovaná zjednodušená verze jen pro území hl. m. Prahy a některé číselníky jsou proto delší).

Jak a kam zaslat vyplněné roční hlášení

Hlášení zasílá v elektronické podobě ve zvláštním datovém formátu (tzv. přenosový standard dat o odpadech, který stanovuje Ministerstvo životního prostředí), a to buď přímo prostřednictvím interaktivního formuláře PDF, pomocí některého ze specializovaných komerčních programů či interaktivního webového formuláře, anebo do zvláštní datové schánky Ministerstva životního prostředí k tomu určené (IDDS: 5eav8r4, POZOR, nejde o běžnou datovou schránku, která je určena pro ostatní korespondenci, zasílat je nutné pouze soubor XML v platném datovém standardu, nikoliv třeba oskenovaný papírový formulář apod., bez průvodního dopisu). Pro podání hlášení je vždy nezbytná registrace v systému ISPOP (POZOR, i v případech, kdy budete hlášení zasílat datovou schránkou).
OŽP dále upozorňuje, že jak registraci, tak hlášení je nutné tzv. autorizovat. Podání zaslaná datovou schránkou nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem jsou již autorizovaná, ostatní podání je ještě nutné dodatečně autorizovat zasláním autorizačního formuláře v listinné podobě.
Hlášení se již nezasílají přímo úřadům obcí s rozšířenou působností, kterým jsou přiděleny ke zpracování až systémem ISPOP podle vyplněných údajů. V hlášení je proto nutné správně vyplnit, pro jaký úřad obce s rozšířenou působností (resp. správní obvod hl. m. Prahy) je určeno.Nesprávně vyplněná hlášení mohou být ohlašovatelům vrácena k doplnění. Úřadu městské části Praha 11 jsou určena hlášení za provozovny a činnosti (případně za sídla u mobilních zařízení ke sběru odpadů) na území správního obvodu Praha 11 (městské Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd).

Další informace

Návody na registraci do systému ISPOP i vyplňování interaktivního formuláře PDF jsou umístěny v článku Manuály na stránkách ISPOP. Návod na vyplňování interaktivního webového formuláře naleznete na stránkách společnosti INISOFT s.r.o. Množství informací, odpovědi na často kladené dotazy i možnost položení vlastního dotazu nabízejí stránky EnviHELP organizace CENIA, která provozuje systém ISPOP.
S dotazy týkající se obsahu ročního hlášení se můžete obrátit také na pracovníky OŽP ÚMČ Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 514 nebo 267 902 320.