Vydání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce tělesně postiženou

 Dne 04.10.2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem novely vyhlášky je i zavedení nového „Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (dále jen Parkovací průkaz), který nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“.

Nový parkovací průkaz je nutné si vyzvednout nejdéle do konce roku 2012. Výměnu bude provádět Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městské části Praha 11, Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 4. 

K výměně Parkovacího průkazu je nutné doložit:

  • občanský průkaz,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • fotografii velikosti 35 x 45 mm,
  • staré zvláštní označení z motor. vozidla.

V případě, kdy občan předkládá elektronickou kartu sociálních systémů, tzv. „s-kartu“, lze parkovací průkaz vydat jen na základě předložení dokladu o platnosti příslušného posudku. Platnost posudku může být doložena rozhodnutím Úřadu práce o přiznání příspěvku na mobilitu nebo kopií posudku o nároku na vydání průkazu osobě se zdravotním postižením. Tato kopie musí být opatřena ověřovacím razítkem místně příslušné pobočky Úřadu práce.

Nový Parkovací průkaz si musí jeho držitel vlastnoručně podepsat. Z uvedeného důvodu je nutná jeho  osobní přítomnost.