Úřad městské části Praha 11 Odbor kancelář starosty oznamuje, že

v pondělí  10. září 2012 se koná 17.  zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od  15:00  hodin v zasedacím sále objektu

CENTRA POHYBOVÉ MEDICÍNY

Pyšelská 2361/4, Praha 4.

(v případě potřeby jednání pokračuje v úterý 11. 9. 2012)

Dopravní spojení:
bus č. 115 od metra Chodov do zastávky Knovízská
bus č. 154 od metra Chodov nebo Háje do zastávky Benkova

Návrh pořadu

17. řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 11, které se koná dne 10.9.2012

Návrh pořadu je uložen zde.

Č.

Bod jednání

Zpracovatel

Typ

Zahájení

  1.

Schválení pořadu  17. ZMČ

  2. 

Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

odbor kancelář starosty

Návrh usnesení

 3.

Změna usnesení ZMČ č. 04/1/Z/2010 ze dne 9.11.2010

odbor kancelář tajemníka

Návrh usnesení

 4. 

Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2012

ekonomický odbor

Návrh usnesení

 5. 

Rozpočtové opatření č. 57/12 – vratka 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů PO za zdaňovací období r. 2011

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  6. 

Rozpočtové opatření č. 58/12 – dotace na financování sociálních služeb

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  7. 

Rozpočtové opatření č. 59/12 – dotace na projekty Zdravé město Praha 2012 – příspěvky ZŠ

ekonomický odbor

Návrh usnesení

 8.

Rozpočtové opatření č. 61/12 – zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na provoz Sboru dobrovolných hasičů - Chodov

ekonomický odbor

Návrh usnesení

 9.

Rozpočtové opatření č. 67/12 – finanční vypořádání za rok 2011

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  10. 

Rozpočtové opatření č. 71/12 – zvýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením a přesun do oddílu 64

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  11. 

Rozpočtové opatření č. 72/12 – navýšení rozpočtu z prostředků minulých let a přesun z oddílu 64 do oddílu 35; na úhradu smluvních závazků společnosti Medifin, a.s.

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  12. 

Rozpočtové opatření č. 73/12 – zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na krytí nákladů v souvislosti s výkonem agendy sociálně- právní ochrany dětí

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  13. 

Rozpočtové opatření č. 74/12 – snížení v daňových příjmech a ve výdajích oddílu 31+32 v příspěvcích MŠ na provoz kamer

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  14. 

Rozpočtové opatření č. 77/12 – přijetí daru od Planet A, a.s. a zvýšení rozpočtu o finanční dar; na akci „Jihoměstské loučení s prázdninami

ekonomický odbor

Návrh usnesení

15.

Rozpočtové opatření č. 80/12 – dokončení regenerace objektu ZŠ Květnového vít. 1554 a rekonstrukce uvolněných bytů ze zisku minulých let HČ

ekonomický odbor

Návrh usnesení

16.

Rozpočtové opatření č. 81/12 – přesun finančních prostředků z oddílu 34 a v rámci oddílu 31+32; na dokončení regenerace ZŠ Mikulova 1594 a na vybudování detašovaného pracoviště MŠ v objektu Schulhoffova 844

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  17. 

Dotační řízení hl.m. Prahy v rámci programu J5 na MČ Praha 11 – podpora MČ v sociální oblasti v roce 2012

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh usnesení

  18. 

Prominutí poplatků z prodlení – dluh nad 100.000,- Kč

právní odbor

Návrh usnesení

  19. 

Podstatné náležitosti kupních smluv na prodej ideálních spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2014/216 v k.ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova, třetím osobám

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

Body č. 20 –40  budou projednány v bloku jako PEVNÝ BOD od 16:00 hod.

  20. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky 1816/617 v ul. Láskova č.p. 1814-1816, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  21. 

Revokace usnesení ZMČ č. 05/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Valentova č.p. 1744 v k.ú. Chodov – bytová jednotka č. 1744/26

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  22.

Revokace usnesení ZMČ č. 08/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1512, č.p. 1513 a č.p. 1514, k.ú. Chodov – bytová jednotka 1514/27

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 23.

Revokace usnesení ZMČ č. 10/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1355 a č.p. 1356, k.ú. Chodov – bytová jednotka č. 1355/025

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 24.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1567, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 25.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1568, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 26.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Valentova  č.p. 1744, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 27.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova č.p. 1393, č.p. 1384 a č.p. 1385, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 28.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1355 a č.p. 1356, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 29.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Majerského  č.p. 2037, č.p. 2038 a č.p. 2039, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 30.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského  č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 31.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 524, č.p. 525 a č.p. 526, k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 32.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1512, č.p. 1513 a č.p. 1514, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 33.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Steinerova č.p. 735, k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 34.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul.Modletická č.p. 1388, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 35.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul.Modletická č.p. 1389, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 36.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1390, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 37.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 38.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 39.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535, v k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 40.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 521, č.p 522 a č.p. 523, k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

 41.

Obecné podmínky pro poskytování grantů MČ Praha 11

odbor školství a kultury

Návrh usnesení

Body č. 42 –43  budou projednány v bloku jako PEVNÝ BOD od 18:00 hod

 42.

Studie revitalizace lokality Háje – zpracování a projednání návrhu zadání

odbor územního rozvoje

Návrh usnesení

 43.

Projednání vize rozvoje Velké Roztyly

odbor územního rozvoje

Návrh usnesení

 44.

Plnění úkolů ZMČ za 1. pololetí 2012

odbor kancelář starosty

Informace s projednáním

 45.

Informace o činnosti výborů za 1. pololetí 2012

odbor kancelář starosty

Informace s projednáním

46.

Dotazy, připomínky a podněty

47.

Informace

Závěr

Informace bez projednání

Č.

Bod jednání

Zpracovatel

Typ

 48.

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 11 za II. čtvrtletí 2012

odbor kancelář starosty

Informace bez projednání

 49.

Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64

ekonomický odbor

Informace bez projednání

50.

Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období od 1.1.2012 do 20.8.2012

ekonomický odbor

Informace bez projednání