Sociální reforma v oblasti nepojistných sociálních dávek v roce 2012

Rok 2012 přinesl skutečně zásadní změny v oblasti sociální péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2011 zpracovalo návrhy změn, které zahájily legislativní proces sociální reformy.

Z velké většiny nabyly potřebné zákony účinnosti od 1. ledna 2012; jde především o zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zákon 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  Tyto zákony přinášejí změny v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a také v oblasti rodinné politiky a péče o děti.  Podle MPSV cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek. Byl zaveden jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bylo určeno jedno výplatní místo, počet dávek byl zredukován a došlo k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje by se tak měly snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.

Zákon dále stanoví například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti, nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč.

Klíčové změny v jednotlivých oblastech jsou podrobně popsány dále.

Cíle reformy jsou  podle MPSV následující:

Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy:

Tyto mechanismy by měly být promítnuty do všech relevantních agend.


Základní  legislativní oblasti reformy:

SJEDNOCENÍ VÝPLATY DÁVEK

Na základě shora citovaných zákonů došlo ke sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany tak, aby o těchto dávkách rozhodoval jediný orgán - jednotné místo kontaktu žadatelů o dávky, namísto různých orgánů státní správy a samosprávy, jako tomu bylo doposud. Tímto orgánem je  Úřad práce ČR, pro Prahu 11 jde o kontaktní Pracoviště v Bohúňově ulici 1553, tel. 950 178 725.

Do  31.12.2011 byly  vypláceny nepojistné sociální dávky na třech různých úrovních státní správy, resp. samosprávy.  Úřady práce vyplácely přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. Obecní úřady vyplácely příspěvek na živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek na bydlení, příspěvek nevidomým na krmivo pro vodícího psa, příspěvek na užívání bytu a garáže.

Obecní úřady obcí  s rozšířenou působností vyplácely příspěvek na péči, mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, vydávaly průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Nyní veškeré tyto dávky vyplácí Úřad práce ČR.

ZMĚNY V OBLASTI PÉČE A ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Zákon č. 329/2011 Sb. přinesl zásadní změny ve struktuře dávek, a to tak, že ze spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly posuzovány a poskytovány samostatně, vznikly nově pouze dvě agregované dávky:

Oba tyto příspěvky nyní posuzuje a vyplácí Úřad práce ČR.

Dávky, které byly agregovány do jednoho „Příspěvku na mobilitu“, tvořily tyto dílčí příspěvky:

Dávky, které byly agregovány do jednoho „Příspěvku na pomůcky“,  tvořily tyto dílčí příspěvky:

ZMĚNY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ OSOB V HMOTNÉ NOUZI

V oblasti hmotné nouze došlo v letošním roce s účinností od 1.1.2012 na základě zák.č. 366/2011 Sb.  k zásadním legislativním změnám, které by měly zajistit zejména následující:

Nový rok tedy přináší skutečně přelomové změny v oblasti poskytování dávek sociální péče i na městské části Praha 11 Od 1. ledna 2012 přecházejí v důsledku těchto změn původní kompetence oddělení dávek sociální péče a pomoci odboru sociálních věcí a zdravotnictví  z velké části na Úřad práce ČR.Za nejradikálnější změnu lze nepochybně považovat změnu samotné kompetence k výkonu státní správy v agendě nepojistných dávkových systémů, která přechází prakticky celá z Úřadu městské části Praha 11 na Úřad s práce ČR s kontaktním pracovištěm pro Prahu 11 v ulici Bohúňova 1553. Systém nepojistných dávek sociální péče a pomoci tak přebírá samostatný správní orgán, který dosud vyplácel pouze dávky státní sociální podpory, zcela odlišný od Úřadu městské části Praha 11.

U dávek pomoci v hmotné nouzi (mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a u dávky příspěvek na péči došlo zákonem č. 366/2011 Sb. pouze k novelizaci stávajících zákonů a změny nejsou natolik zásadní, k mnohem zásadnějším změnám došlo u dávek pro osoby se zdravotním postižením, kdy dosud účinné zákony a podzákonné předpisy byly zcela zrušeny a nahrazeny zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižení, který bude následně ještě doplněn prováděcími předpisy. Podle tohoto zákona rovněž m.j. :


Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 v oblasti sociální péče a pomoci  však nekončí.
Ačkoliv samotná výplata dávek je od ledna tohoto roku již věcí jiného orgánu státní správy, je třeba zdůraznit, že odbor je nadále připraven poskytovat široké spektrum služeb sociální péče o občany starší, nemocné či zdravotně postižené, včetně doprovázení, odborného sociálně-právního poradenství, přímé práce s klientem, terénní sociální práce a spolupráce s jinými orgány a organizacemi v zájmu a ve prospěch klientů.  S účinností od 1.1.2012 proto bylo zřízeno nové oddělení sociální péče a pomoci, které  v samostatné působnosti:

V přenesené působnosti:

Oddělení  dále vykonává další obecné činnosti v přímé práci s klientem, které se týkají sociální práce se všemi cílovými skupinami klientů :

V oblasti zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů dále

-  dle § 10 a § 118 ve správním řízení rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,

a v oblasti zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

- dle § 32 na výzvu příslušného orgánu sděluje údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši, nebo výplatu a údaje potřebné k posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému

- je kompetentní k vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením.

Dále bude zajišťovat další úkoly, které mu byly svěřeny speciálními zákony, resp. novelami zákonů, provázejícími sociální reformu, zejména ust. § 92 a § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 92 zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,

c) na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna,

d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.

Podle § 94 cit.zák. obec

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,

c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.