Nový soubor geodetických informací bude vyložen k veřejnému nahlédnutí

Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Háje.

Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému nahlédnutí na Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu, v období od 12.9.2011 do 23.9.2011, vždy v době pondělí a středa od 8.30 do 16.30 hodin, úterý a čtvrtek od 8.30 do 14.30 hodin a v pátek od 8.30 do 13.00 hodin.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu v podatelně nebo poštou.

Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu v říjnu 2011, pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru.

Kontakt: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8
Tel: 284 041 111
Fax: 284 042 022
e-mail: kp.praha@cuzk.cz
web: www.cuzk.cz