Celoměstsky významné změny územního plánu I+II

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního plánu oznámil zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Součástí řízení o vydání změn je veřejné projednání, které se uskuteční dne 03. 08. 2011 v 9:00 hod ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1). Na území MČ Praha 11 se veřejné projednání týká změn Z1566 a Z2722 - Velké Roztyly.

Kompletní dokumentace návrhů celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy (textová a grafická část) včetně vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území a úplný návrh na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy formou opatření obecné povahy jsou v době od 5. července 2011 do 3. srpna 2011 vystaveny k nahlédnutí:

Připomínky a námitky lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání, tzn. od 05.07.2011 do 03.08.2011, a to písemnou formou na adresu Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha1.

Více informací naleznete pod následujícími odkazy:
text oznámení MHMP - OUP
návrhy celoměstsky významných změn I+II - opatření obecné povahy
odůvodnění celoměstsky významných změn I+II

vyhodnocení vlivů vybraných celoměstsky významných změn I+II na udržitelný rozvoj - SEA