Přijímací řízení


Jak se hlásit na střední školu

Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto Vám přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč informace o přihláškách a nabídku středního školství na území městské části Praha 11. Veškeré informace naleznete i na webových stránkách naší městské části - www.praha11.cz.


V případě nepříznivé epidemiologické situace může ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  určit opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.


Přihlašování:


Uchazeči o středoškolské studium si mohou v prvním kole podat až 2 přihlášky (přihlášky lze obstarat v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.


Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro první kolo se odevzdávají zvolené střední škole do 1. 3. 2022. Je také nutné si v ZŠ vyzvednout do 1. 3. 2022 zápisový lístek.


Přijímací řízení:


Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:


  1. termín - úterý 12. dubna 2022

  2. termín - středa 13. dubna 2022


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:


  1. termín – úterý 19. dubna 2022

  2. termín - středa 20. dubna 2022


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:


  1. termín - úterý 10. května 2022

  2. termín - středa 11. května 2022


Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.


Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:


Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je nutno na poště (nebo ve škole,…) vyzvednout co nejdříve – na poště je uschováno jen 10 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).


V případě přijetí je třeba odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Vhodné je také se zeptat na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu: https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Prijimaci-rizeni.

Další informace Vám může poskytnout výchovný poradce v základní škole nebo je najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.


Přehled středních škol na Jižním Městě:

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, gymnazium-opatov.cz
Střední škola - Waldorfské lyceum, Křejpského 1501/12,
www.wlyceum.cz
Gymnázium Evolution Jižní Město, Tererova 2123/17,
www.gevo.cz
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Roztylská 1860/1,
praha.educanet.cz/cs/  
Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501,
zs.waldorfska.cz
Základní a Střední škola Kupeckého, Kupeckého 576/17,
www.modraskola.cz
Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o., K Milíčovu 674/2,
www.podnikakademie.cz
EDUSO Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Novomeského 2139/1,
www.eduso.cz
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646,
www.skolamichael.cz