Informace odboru ochrany prostředí MHMP k retenční nádrži Chodovecká R5

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině 70. let. Retenční nádrž R5 Chodovecká je využívána především k zachování nárazových srážek na území Jižního Města - Chodov.

V současné době je nádrž zanesena cca 500 m3 sedimentu, vypouštěcí zařízení je poškozeno a celkový stav nádrže není v uspokojivém stavu.

Proto odbor ochrany prostředí MHMP zařadil tuto nádrž do celopražského projektu „Obnova a revitalizace Pražských nádrží“ ( http://www.lesypraha.cz/?cat=30507 ) Realizace je plánována na druhou polovinu roku 2011 v souladu se stavebním povolením OŽP Praha 11 Č.j.: MCP11/09/039576/OŽP/Kutn.

S ohledem na nutnost údržby technologického zařízení spodních výpustí a s ohledem na přípravné práce bylo potřeba provést údržbu technologického zařízení spodních výpustí a uvést je do provozuschopného stavu. Bylo tudíž nutno zdrž vypustit s předstihem a provést odbahnění strouhy. Při revizi bylo zjištěno, že technologický uzávěr není v provozuschopném stavu, což způsobilo komplikace a prodloužení doby vypouštění nádrže. V rámci rekonstrukce objektu bude osazeno nové výpustné zařízení.

V rámci revitalizace pak bude provedena celková rekonstrukce sdruženého objektu nádrže, odbahnění cca 500 m3 sedimentu a to klasicky suchou cestou - bahno bude kipováno a postupně odváženo na mezideponii a bude upraveno koryto potoka pod nádrží.

Z obojživelníků se na nádrži vyskytuje skokan zelený, který je celoročně vázán na vodní prostředí. Rozmnožování většinou probíhá od konce května do června. Nádrž byla vypuštěna ještě před dobou rozmnožování. Vypouštěním rybníků jsou obecně nejvíce ohroženi pulci. Dospělí jedinci při ztrátě vodního prostředí sami přejdou do nejbližší vhodné lokality, v tomto případě do vývaru pod nádrží. Transfer živočichů je v tomto konkrétním případě zcela bezpředmětný.

Chápeme, že jakýkoli zásah do přírodních lokalit vyvolává řadu dotazů ze stran veřejnosti, ale doufáme, že celá akce bude provedena ke všeobecné spokojenosti, stejně jako tomu bylo u předešlých akcí realizovaných OOP MHMP.