Informace odboru městského investora (OMI)

Veřejné osvětlení a Žádosti Radonový program.

Tyto problematiky jsou v náplni odboru městského investora MHMP.

1, Požadavek na vybudování veřejného osvětlení drobného charakteru v hl. m. Prahy, které eviduje OMI MHMP.

Pokud Úřad městské části zaslal odboru městského investora MHMP, který má ve své kompetenci výstavbu veřejného osvětlení malého rozsahu, žádosti o vybudování VO na území příslušné městské části, jsou tyto žádosti evidovány v databázi požadavků v rámci stavby č. 0151 "Veřejné osvětlení-drobné, blíže nespecifikované investiční akce". Těchto žádostí s obdobným charakterem i naléhavostí pro území hl. m. Prahy je značné množství. V loňském roce nebyla zahájena příprava nových akcí vzhledem k rozpočtu hl. m. Prahy, který byl pro tyto investice nulový - pouze část finančních prostředků byla přidělena při úpravě rozpočtu ve 2. pololetí 2010, byly vyčerpány na již rozpracované akce. V letošním roce opět není pro výše uvedenou stavbu přidělena ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy žádná finanční částka, nemůže být proto zahájena příprava nových akcí výstavby VO malého rozsahu. Tyto finanční prostředky bude OMI MHMP v následném období nebo při případné úpravě rozpočtu opět nárokovat.

V současné době proto nelze sdělit žádné bližší informace k termínům zařazení těchto požadavků do přípravy a následné realizace veřejného osvětlení.

2, Pokračování Radonového programu v letech 2010 - 2019 - Akční plán, který je nyní zajišťován na základě Usnesení vlády č. 594 ze dne 4. 5. 2009. Na jeho plnění se podílí i krajské a magistrátní úřady.

Tento Akční plán navazuje na plnění Radonového programu v minulých letech, pro hl. m. Prahu zajišťoval tuto agendu Odbor městského investora MHMP, a to zejména z hlediska vyhledávání stávajících objektů se zvýšeným obsahem radonu a následně zajištění realizace případných proliradonových opatření. Na základě uvedeného usnesení vlády tento program dále pokračuje, OMI MHMP nyní spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany na zajištění informovanosti občanů ve věci motivace ke zlepšení životních podmínek vzhledem k možnému negativnímu radonovému riziku, jeho prostřednictvím je i nadále možné zajistit stopové detektory na měření radonu ve stávajících objektech, pokud tento požadavek obdrží.

Podrobnější informace k Radonovému programu pro roky 2010 - 2019 jsou k dispozici na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz a stránkách Státního úřadu radiační ochrany - www.suro.cz a to i informace o stanovení radonového indexu pozemku při nové výstavbě a možnostech měření radionuklidů ve vodě. Informace je také možné poskytnout na adrese lenka.zatocilova@cityofprague.cz.