Programové prohlášení Rady městské části Praha 11

pro volební období 2010 - 2014

PREAMBULE

Rada městské části Prahy 11 bude na základě mandátu získaného od občanů ve volebním období 2010 - 2014 prosazovat následující kroky, které považuje pro očekávaný rozvoj Jižního Města za zásadní.

Společným cílem členů rady je dále zvyšovat prestiž a dobré jméno Jižního Města jeho dalším rozvojem v souladu s oprávněnými požadavky jeho obyvatel.

FINANCE A ROZPOČET

 • V průběhu celého volebního období zajistíme hospodárný a odpovědný rozpočet.
 • Maximální snahu budeme věnovat získávání finančních prostředků z jiných zdrojů včetně finančních transferů z hlavního města Prahy a strukturálních fondů Evropské unie.
 • Budeme usilovat o transparentní a efektivní vynakládání finančních prostředků městské části.

MAJETEK A ROZVOJ ÚZEMÍ

 • Majetek městské části budeme spravovat s péčí řádného hospodáře, efektivně a transparentně.
 • Zadávání veřejných zakázek budou maximálně otevřená.
 • Zajistíme pokračování protikorupčního programu, a to jak na úrovni úředníků, tak i politiků.
 • Budeme pokračovat v přípravě výstavby budovy radnice.
 • Dále budeme zvyšovat efektivitu a otevřenost Úřadu městské části Praha 11 jako prostředku pro jednodušší, rychlejší a pohodlnější servis občanům.
 • Budeme pokračovat v úsilí o regeneraci pochozí zóny Háje s následným cílem vybudovat nové a moderní centrum, které zatraktivní tento významný prostor.

BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

 • Odstraníme křivdu způsobenou v uplynulých desetiletích některým nájemníkům obecních bytů, jimž nebylo umožněno privatizovat užívané obecní byty, zatímco jiným ano.
 • Zahájíme výstavbu nových nájemních bytů.
 • Nebudeme zvyšovat nájemné ve stávajících obecních bytech spravovaných městskou částí.
 • Bytovým družstvům a SVJ pomůžeme při rekonstrukcích panelových domů, a to především poradenstvím směřujícím k získání dotací a výhodných úvěrů.
 • Budeme pokračovat v soutěži Regenerace Jižního Města.

BEZPEČNOST

 • Realizací projektu „Bezpečné Jižní Město“ budeme nadále zvyšovat ochranu obyvatel a majetku Jižního Města.
 • Zasadíme se o zvýšení počtu kamer v ulicích Jižního Města, především jako nástroje prevence kriminality.
 • Nadále budeme činit kroky, které zamezí obtěžování občanů bezdomovci
  a jinými skupinami nepřizpůsobivých občanů na veřejně přístupných místech.
 • Budeme pokračovat v preventivních programech v mateřských a základních školách.
 • Bezpečnost našich dětí v dopravním provozu budeme nadále podporovat vybavením reflexními vestičkami, náramky apod.
 • Dále budeme rozšiřovat počet bezpečných přechodů.
 • Nadále budeme finančně i materiálně podporovat činnost městské policie
  a sboru dobrovolných hasičů potřebným vybavením.

DOPRAVA

 • Zvýšíme počet parkovacích míst postupnou výstavbou parkovacích domů. Jednotlivým krokům v této oblasti bude předcházet důkladná konzultace s občany v příslušných lokalitách.
 • Budeme usilovat o omezení tranzitní dopravy přes území Jižního Města.
 • Nadále budeme podporovat dokončení kompletní dostavby Pražského okruhu, především severovýchodní trasu D1 - D11.
 • Budeme pokračovat ve snaze o vybudování tramvajové trati ze Spořilova na Jižní Město.
 • Nadále budeme finančně podporovat provoz školní autobusové linky z Kulatého Chodovce do ulice Donovalská.
 • Také budeme provozovat provoz autobusové linky 293 na trase Háje - Poliklinika Budějovická a zajistíme její prodloužení až ke zdravotnickému zařízení Palas Athéna v ulici Hviezdoslavova.
 • Nadále budeme podporovat provoz autobusové linky 125 na trase
  Háje - Smíchovské nádraží.
 • Umožníme rozsáhlejší a bezpečnější využívání jízdních kol na Jižním Městě, vybudujeme parkoviště pro cyklisty (B + R).
 • Zajistíme postupnou výměnu autobusových zastávek za modernější.
 • Zorganizujeme zimní údržbu chodníků tak, aby byla zajištěna jejich schůdnost v co nejkratší době po jejich zasněžení.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Společně s hlavním městem budeme řešit otázku týkající se bydlení seniorů na území Jižního Města. Zároveň budeme spoluprací s organizacemi tělesně postižených usilovat o zlepšení životních a pracovních podmínek handicapovaných spoluobčanů. Adresnou pomoc poskytneme přednostně těm, kteří se nezaviněně dostali do složité životní situace a nejsou schopni ji sami řešit.
 • Budeme podporovat aktivní zapojení seniorů do života na Jižním Městě.
 • Pro seniory Jižního Města zajistíme v nově budovaném plaveckém bazénu „Jedenáctka VS“ vstupenky za zvýhodněné ceny.
 • Zachováme potřebný počet bytů v domech s pečovatelskou službou
  a domech určených pro handicapované občany.
 • Budeme pečovat o zajištění přijatelného bydlení pro sociálně slabé občany.
 • Budeme zvyšovat kvalitu života v domech zvláštního určení pro seniory
  a handicapované občany se zaměřením na bezbariérové bydlení, bezpečnost a mobilní dohledovou asistenci.
 • Vytvoříme program pro matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnané, osoby v nouzi a pro zdravotně postižené v zájmu jejich aktivního zapojení do pracovních aktivit.
 • Zajistíme provozování obecní lékárny s cenově dostupnými léky.
 • Udržíme dostupnost i kvalitu zdravotní péče pro občany městské části Praha 11.
 • Aktivně budeme podporovat rozšíření nabídky těch lékařských odborností, které na Jižním Městě vykazují převis poptávky.
 • Zahájíme realizaci projektu „Prevence zubní péče“, v rámci kterého budou mít školou povinné děti Prahy 11 zdarma 2x ročně preventivní prohlídky. Obdobný program zavedeme i pro seniory Prahy 11.

ŠKOLSTVÍ

 • Vzhledem k vzrůstajícímu počtu dětí zvýšíme počet míst v mateřských školách.
 • Budeme pokračovat v regeneraci budov základních a mateřských škol:
 • ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Mikulova, ZŠ K Milíčovu,
 • ZŠ Campanus, ZŠ Pošepného náměstí, ZŠ Ke Kateřinkám,
 • MŠ Modletická a MŠ Janouchova.
 • Zahájíme přípravu projektu pro dostavbu křídla budovy ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57.
 • Budeme zlepšovat technické vybavení mateřských a základních škol.
 • Dětem školou povinným zajistíme výuku plavání v nově vybudovaném plaveckém bazénu „Jedenáctka VS“ a finančně budeme tuto aktivitu podporovat.
 • Zajistíme pokračování protidrogových programů na školách a budeme pokračovat v podpoře mimoškolních programů pro děti a mládež, včetně škol v přírodě.
 • Podpoříme začleňování sociálně či zdravotně handicapovaných dětí do běžných škol.

KULTURA

 • Na Jižním Městě vybudujeme „kamenné“ divadlo.
 • Zvýšíme finanční částku grantů v oblasti kultury.
 • Nadále budeme usilovat o přenesení kultury do veřejného prostoru, zejména podporou „open air“ festivalů, například: Street for Art, Tóny Chodovské tvrze atd.
 • Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jižní Město a Magistrátem hlavního města Prahy budeme usilovat o výstavbu koncertního sálu.
 • Podporou kulturních a společenských akcí budeme usilovat o zvýšení prestiže Jižního Města.
 • Kulturnímu centru Zahrada přispějeme na rekonstrukci hlavního sálu.

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Dokončíme výstavbu plaveckého bazénu a sportovně-rekreačního a relaxačního areálu „Jedenáctka VS“ při ulici Mírového hnutí. Součástí areálu bude plavecký bazén s délkou 25 metrů pro kondiční plavání, dále rekreační bazén a čtyři malé relaxační bazény. Bude zde i víceúčelová sportovní hala.
 • Dokončíme výstavbu sportovního areálu Schulhoffova.
 • Dokončíme sportovní areál při ZŠ Květnového vítězství 1554.
 • Dokončíme sportovní areál Modrá škola.
 • Sportovní areál při ZŠ Mikulova bude doplněn beachvolejbalovými kurty.
 • Připravíme komplexní rekonstrukci sportovního hřiště při ZŠ Ke Kateřinkám.
 • Dokončíme výstavbu horolezecké haly v Donovalské ulici.
 • Budeme pokračovat v budování a rozšiřování dětských a sportovních multifunkčních hřišť.
 • Podpoříme projekty soukromých investorů na výstavbu sportovišť a sportovních areálů.
 • Vybudujeme dětské dopravní hřiště.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a podrobném projednání s občany bude pokračovat výstavba Centrálního parku, kterou zahájíme vybudováním centrální komunikace.
 • Dokončíme třetí etapu výstavby Parku u Chodovské tvrze postavením svatebního altánku a umělého jezírka.
 • Zajistíme výstavbu městského arboreta na území Jižního Města II mezi ulicemi Nechvílova a Roztylská.
 • Budeme pokračovat v odstraňování nefunkčních betonových ploch, a zvětšíme tak rozlohu veřejné zeleně.
 • Zřídíme nový sběrný dvůr pro likvidaci komunálního odpadu a budeme pokračovat ve výstavbě kontejnerových stání pro separovaný odpad.
 • Zahájíme výstavbu jihoměstského zooparku v blízkosti Milíčovského lesa.

PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Vybudujeme podnikatelský inkubátor, který pomůže začínajícím podnikatelům v nastartování chodu jejich firmy.
 • Budeme podporovat vznik a existenci drobných prodejen v nebytových prostorách.
 • Drobným podnikatelům z Prahy 11 umožníme zdarma inzerci v katalogu podnikatelů.
 • Budeme usilovat o umístění sídla úřadovny Pražské správy sociálního zabezpečení pro Prahu 11 na našem území.


Příloha usnesení č. 0209/7/R/2011