Úřad městské části Praha 11, odbor

kancelář starosty oznamuje, že ve čtvrtek 3. března 2011 se koná 4. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

Zasedání se koná od 9:00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu 4. zasedání:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Rozpočet, finanční plán HČ na rok 2011 a rozpočtový výhled do roku 2016
 • Rozpočtová opatření
 • Grantové programy
 • Fond podpory regenerace MČ Praha 11 - žádosti o půjčky na r. 2011
 • Majetkoprávní úkony
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
 • Prominutí poplatku z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč
 • Odpisy pohledávek MČ Praha 11
 • Dohoda o postoupení pohledávky
 • 8. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu zastavěných pozemků pod bytovými domy Jažlovická č.p. 1316 a 1317, právnické osobě
 • Dotazy, připomínky a podněty
 • Informace
 • Závěr

Dokument Návrh programu je dostupný zde.