Příběh o sedmi prasátkách

Příběh natolik úspěšný, že byl medializován v televizi jako úvodní zpráva.

Uprostřed největšího pražského sídliště Jižní Město odhalila Státní veterinární správa (SVS) nelegální jatka. V rodinném domě se ilegálně a v otřesných hygienických podmínkách poráželi vepři a produkovalo se maso a salámy. Kromě veterinární správy už případ řeší i městská policie, Odbor životního prostředí Městské části Praha 11 a hasiči… zpráva z ČT24

Na začátku příběhu jsou tři muži cizí národnosti (vietnamské). Pojmenujme je muž A, B a C. Muž A vlastní dům v Prašné ulici. Zde však nebydlí, trvalé bydliště má jinde na Praze 4. Jmenovaný totiž pronajal dům muži B. O tom, co zde pan B provozoval, pan A nic neví, v nájemní smlouvě mezi panem A a B je uveden zákaz podnikání. Pronajímatel, pan A však nemá kontakt na nájemce B, neboť ztratil mobil. Nikoliv číslo, ale zřejmě pro jistotu přístroj. Na druhou stranu, pan A je velice vstřícný, spolupracuje s úřady, kterým předal kopii nájemní smlouvy. Dále dům zpřístupnil k šetření, při kterém byla zjištěna přítomnost 7 ks prasat v nevyhovujících podmínkách.

Na základě šetření pan A bez problému souhlasil s prohlídkou domu příslušnými městskými úředníky. Souhlasil také s okamžitým přesunem načerno chovaných zvířat z důvodů porušení nájemní smlouvy. Za asistence hlídky Policie ČR a zástupců Odboru životního prostředí (OŽP) MČ Praha 11 byl legitimován pan C, podnikatel, registrovaný také na Praze 4 - Libuš (předmět podnikání: výroba, obchod a služby). Jaký je vztah mezi panem C a pány A a B není známo.

S panem C, majitelem prasat byl projednán odběr zvířat do náhradní péče z důvodů prokázaného týrání, neboť zvířata byla bez vody, ve tmě, bez podestýlky, bez krmení a zřejmě hladová. Pan C souhlasil s odebráním zvířat (protokolárně se vzdal vlastnictví dne 1. 2. 2011) do náhradní péče MČ Praha 11.

Po souhlasu Městské veterinární správy (MěVS) bylo 7 prasat naloženo na auto od Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) a odvezeno do izolace ve VÚŽV v Úhřiněvsi, kterému patří velké poděkování. Pracovníci MČ Praha 11 totiž kontaktovali různé chovatelské subjekty v okolí Prahy, nikdo ale týraná prasata nechtěl do dočasné péče, protože zvířata byla neznámého původu a mohla by mít skrytou (eventuálně nakažlivou) nemoc.

V průběhu řešení případu byla právníky objasněna otázka vlastnictví k 7 ks jatečných prasat poté, co se jich majitel vzdal. Podle ust. § 135 zákona č. 40/1964 Sb., se vlastníkem věci opuštěné stala obec, tedy hl. m. Praha. Byla tak dořešena otázka chovu a následné porážky prasat, umístěných v náhradní péči ve VÚŽV. Obec, tedy Praha, tak bude řešit veškeré související finanční záležitosti, zejména uhrazení nákladů za 7 prasat v náhradní péči, náklady na porážku (která již v průběhu tohoto týdne proběhla) a případný zisk z prodeje masa.

Odbor životního prostředí Praha 11 po vydání rozhodnutí o odebrání zvířat připravuje s chovatelem prasat další řízení. Na písemný podnět MěVS to je řízení o pokutě (týrání a chování zvířat v nevhodných podmínkách). Dále hodlá MěVS vést, s bývalým majitelem panem C, další správní jednání za nezákonné jednání - černá jatka. Pan C však v současné době není k nalezení.

Nebohá prasátka netušila, jak spletitý problém „vyvolala“ (samozřejmě jejich majitel). Po prohlídce veterinářem však bylo zjištěno, že jsou zdravá a skončí tedy na talíři příznivců vepřových lahůdek.


Petr Kefurt