Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2010 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
v roce 2010 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno čtyřicet jedna žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydána byla dvě rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dvě rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
v roce 2010 nebylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno žádné odvolání

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
nedošlo k žádnému soudnímu jednání

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:
nebyla poskytnuta žádná výhradní licence

e) počet stížností podaných podle § 16a
v roce 2010 byla na Úřad MČ Praha 11 podána jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
dvě žádosti byly rozhodnutím zamítnuty, dvě žádosti byly zodpovězeny částečně a ostatní žádosti byly vyřízeny kladně


7.2.2011
Zpracovala: Ivana Dudová