Obavy nejsou namístě

Vyjádření starosty Dalibora Mlejnského k obytnému souboru Milíčovský háj.

V posledních dnech se v tisku objevují zprávy, které se odvolávají na rozsudek Městského soudu v Praze, o tom, že by na Milíčově mohlo dojít ke zbourání nově postavených domů, ve kterých již bydlí naši spoluobčané. Je pro mě nepřijatelné, aby se nevinní lidé stávali rukojmím při prosazování zájmů různých uskupení či osobních zájmů jednotlivců.

Na Milíčově byly prodány byty v bytových domech, které byly postaveny v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Vlastní stavbě bytových domů předcházela projektová příprava a standardním způsobem proběhla příslušná správní rozhodnutí, tj. územní a stavební řízení. Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11 vydal 7. 11. 2006 rozhodnutí o umístění stavby, proti kterému bylo podáno několik odvolání, které řešil v pracovním pořádku stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát, v tomto případě jako nadřízený orgán, rozhodl tak, že podaným námitkám v odvolání nevyhověl. Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci 4. 4. 2007. Proto bylo možné požádat o stavební povolení, podle kterého byla zahájena a také dokončena stavba obytných domů. Po řádné kolaudaci byly následně byty předány řádným vlastníkům, kteří v nich již téměř 2 roky bydlí.

Občanské sdružení Hezké Jižní Město po více než dvou měsících od nabytí účinnosti územního rozhodnutí podalo v této věci na Magistrát hl. m. Prahy žalobu k Městskému soudu v Praze. Soud rozhodl a vydal rozsudek 29. září 2010, to je po více než třech letech od nabytí účinnosti územního rozhodnutí. Svým rozsudkem zrušil vydané rozhodnutí Magistrátu a věc vrátil k dalšímu řízení. Na tomto místě musím zdůraznit, že podle platných zákonů podaná žaloba neměla ve věci odkladný účinek. To znamená, že úřady i stavebník měli plné právo pokračovat ve své činnosti v souladu s pravomocným územním rozhodnutím.

Nevylučuji možnost, že při procesu vydání rozhodnutí o umístění stavby a následném vydání stavebního povolení snad mohlo dojít k nějakému pochybení. Právě na přelomu roku 2006 a 2007 totiž začal platit nový stavební zákon. V žádném případě ale není možné, aby sporem byli postiženi nevinní občané, kteří neporušili žádný ze zákonů a v dobré víře si zakoupili byt, který se na Jižním Městě stal jejich novým domovem.

Pokud snad k nějakému procesnímu pochybení došlo, existují nástroje vedoucí k nápravě a postižen bude skutečný viník, ať již to byl úřad či investor.

Je nemravné, aby pro hájení pouhého principu byl zneužíván nevinný člověk, a proto zásadním způsobem nesouhlasím s některými výroky uvedenými v tisku, které předpokládají bourání domů a bytů, aniž by k tomu měli jejich autoři patřičný mandát či důvodný podklad.

Važme si klidu svých domovů, který u nás máme a nechtějme ho rušit neuváženými kroky a nenaplněnými osobními ambicemi.

Dalibor Mlejnský

starosta


Dokument je možné stáhnout zde.