Podmínky soutěže 2011

Městská část Praha 11 (dále MČ Praha 11) vyhlašuje „Soutěž - Regenerace Jižního Města “. Cílem tohoto projektu je výběr, ohodnocení a ocenění kvalitně odvedené práce při realizaci regenerace bytového panelového domu na území MČ Praha 11. Soutěž je vyhlášena na dobu 5-ti let (do roku 2014).

Předmět a podmínky soutěže

Do soutěže lze přihlásit zregenerovaný bytový panelový dům, který se nachází na území městské části Praha 11. Minimální podmínkou pro přihlášení do soutěže je rekonstrukce fasád, která musí být dokončená (zkolaudovaná) max. v termínu ukončení přijímání přihlášek do soutěže. Ocenění kvalitně zregenerovaných domů je projevem uznání MČ Praha 11 za přispění ke:

- zlepšení vzhledu městské části
- zlepšení životního prostředí městské části
- zpříjemnění života obyvatel městské části

Účastníci soutěže

Přihlášky do soutěže mohou podávat vlastníci bytových domů (např. bytová družstva) nebo společenství vlastníků jednotek v domech, ve kterých došlo k prodeji bytových jednotek. Ze soutěže jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce. Dále jsou ze soutěže vyloučeny subjekty, které byly v jakémkoliv z předchozích ročníků soutěže, počínaje ročníkem 2009, oceněny finanční částkou v minimální výši 50.000 Kč.

Kriteria posuzování

- architektonické vyznění díla a celkové prostorové a funkční řešení díla
- kvalita stavebního a řemeslného provedení, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
- společenský přínos
- přínos v oblasti ekologie a životního prostředí

Přihlášky do soutěže

Přihlášení je možné zasláním vyplněné přihlášky včetně požadovaných příloh. Přihlášku je nutno podat na formuláři, který je možno si vyzvednout u vyhlašovatele v informačních kancelářích nebo na odboru územního rozvoje nebo je ke stažení v elektronické podobě na stránkách www.praha11.cz.

Obsahem a přílohou přihlášky musí být:

textová část (uvedená v přihlášce)
- základní údaje o bytovém domě (adresa, čísla popisná přihlašovaných domů),
- podrobný popis regenerace - vyplnění údajů v jednotlivých polích přihlašovacího formuláře

fotografická dokumentace
- fotografie ve formátu min. 15 x 21 cm - min. 5 ks (celkové pohledy, příp. stavební detaily).

Přihlášku a přílohy (textové i fotografické) je třeba dodat v písemné i v elektronické podobě na nosiči CD nebo zaslat na e-mailovou adresu soutezregenerace@praha11.cz (text ve formátu DOC nebo PDF; fotografie ve formátu JPG nebo BMP).

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřují účastníci souhlas s podmínkami soutěže.

Všechny podklady o přihlášených objektech do soutěže zůstávají majetkem MČ Praha 11 s právem je publikovat. Podklady se nevracejí.

Vyhlášení a ocenění vítěze

Soutěž je vyhlášena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11. Hodnocení a výběr přihlášených objektů provede komise, kterou pro každý jednotlivý ročník soutěže jmenuje Rada MČ Praha 11.

Členové komise budou hodnotit podle zaslané textové a fotografické dokumentace. Podle doporučení hodnotící komise odsouhlasí Rada MČ Praha 11 pořadí soutěžních subjektů. Konečné umístění v soutěži schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 11.

Oceněné bytové panelové domy budou zveřejněny v regionálním tisku a na webových stránkách MČ Praha 11.

Vlastníci oceněných zregenerovaných bytových panelových domů budou odměněni finanční částkou v celkové výši 1.000.000 Kč formou darovací smlouvy takto: 1. místo 350.000 Kč, 2. místo 200.000 Kč a 3. místo 100.000 Kč a 7 cen v hodnotě 50.000 Kč.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo jednotlivý ročník soutěže i právo neudělit některou nebo žádnou cenu.

Termín a místo pro podání přihlášek

Přihlášky, které budou zařazeny do ročníku soutěže, je možno podávat od 01.03. do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Přihlášky a přílohy (v písemné podobě spolu s CD) je nutno doručit do podatelny Úřadu MČ Praha 11 v uzavřené obálce označené heslem „Soutěž - Regenerace Jižního Města“.

Elektronickou podobu je možné zasílat na e-mailovou adresu soutezregenerace@praha11.cz .

Příloha ke stažení:
Přihláška do soutěže pro rok 2011
Přihláška do soutěže pro rok 2011