Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy

Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy, zejména po tání déletrvající sněhové pokrývky, je problémem řady měst a městská část Praha 11 s velkým podílem zeleně není výjimkou.

Povinnost uklízet psí exkrementyplyne z platného znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), která vymezila znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství v § 2, v tomto paragrafu jsou uvedeny pod písm. g) výkaly, výměšky a odpadní vody. Dle § 3 odst. 3výše zmíněné vyhlášky v případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Pracovníci OŽP nemají možnost neukázněné občany legitimovat a následně pokutovat, a proto se zaměřují především na osvětu dodržování pravidel chování majitelů psů a rozšiřováním košů na sběr psích exkrementů. Porušení výše uvedených ustanovení postihuje městská policie. Na území MČ Praha 11 probíhá pravidelně akce „Exkrement“, během níž se hlídky zaměřují na kontrolu a pokutování neukázněných majitelů psů.

K zvýšení účinnosti pokutování může OŽP navrhnout městské policii zvýšení pokut a provádění kontrol i pracovníky městské policie v civilním oblečení po vzoru mostecké a chomutovské městské policie, jak bylo uvedeno ve zprávách na TV Nova dne 9.1.2011. Konečné rozhodnutí o těchto opatření je však na rozhodnutí městské policie.

OŽP Vám děkuje za Váš zájem o životní prostředí.

Ing. Zdeňka Hanzelová
Odbor životního prostředí