Vyhlášení a pravidla soutěže

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Hlavní město Praha a městské části Praha 1 až 22

vyhlašují soutěž

ANtifetfest logo

FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ

pro školy a organizace, které pracují s dětmi a mládeží

Soutěž bude probíhat od ledna 2011 do června 2011

Ø Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.:

§ natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem apod. na nosičích CD nebo DVD

§ v celkové délce maximálně patnáct minut (delší snímky budou automaticky vyřazeny)

§ ve formátu videa MPEG-2, VOB nebo AVI

Pokud možno:

§ na začátku a na konci každého snímku vložit 5 vteřin bez obrazu („black screen“)

§ celý snímek sloučit s titulky v jeden celek

§ video a zvuk sloučit do jednoho souboru

Ø Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:

1. věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií

2. věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci a kolektivy z nízkoprahových zařízení, zájmových klubů a podobně. Jejich zařazení do soutěžní kategorii musí odpovídat věku tvůrců.

Ø Harmonogram:

Ä Uzávěrka přijímání soutěžních snímků do 31. března 2011

Ä Výběr vítězných snímků městských částí v květnu 2011

Ä Pražské finále proběhne v červnu 2011

Ø Do celopražského finále postupují z městské části vítězné snímky z obou věkových kategorií.

V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné ceny.

Od dubna 2011 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz.

Ø Přihlášku a soutěžní snímek v obálce označené heslem „FILMOVÁ SOUTĚŽ“ odevzdávejte na podatelnách úřadů místně příslušných městských částí Prahy 1 až 22 (pro Prahu 11 na ÚMČ Ocelíkova 672/1) do 31. března 2011 včetně.

Přihlášku a další informace naleznete na internetové adrese www.antifetfest.cz.

Kontaktními osobami pro soutěž jsou protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí. Pro mětskou část Praha 11 je to Mgr. Dagmar Žďárská, tel. 267 902 137, email zdarskad@praha11.cz

Ø Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.