Pozvánka na druhé zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že v úterý 21. prosince 2010 se koná 2. zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9:00 hodin, v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11:

Zahájení

1. Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11

2. Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

3. Zásady pro hospodaření MČ Praha 11 v období rozpočtového provizoria na rok 2011

4. Rozpočtová opatření

5. Třetí úprava finančního plánu HČ MČ Praha 11 na r. 2010

6. Jednorázové odměny pro členy výborů z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11

7. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11

8. Stanovení měsíční odměny neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11 za výkon funkce zástupce starosty MČ

9. Dohoda o narovnání

10. Grantové programy

11. Volba členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 11

12. Dostavba center Jižního Města - revokace usnesení ZMČ č. 03/35/Z/2010 ze dne 17.9.2010

13. Odpisy pohledávek MČ Praha 11

14. Dotazy, připomínky a podněty

15. Informace

Závěr