Veřejné projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II územního plánu

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního plánu oznámil vystavení a veřejné projednání konceptů celoměstsky významných změn vlny I a II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Koncepty celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 01.10.2010 do 02.11.2010 včetně:

Veřejné projednání se bude konat dne 18.10.2010 od 8:00 hod ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1)

Do 02.11.2010 včetně, může každý uplatnit své připomínky a vlastníci dotčených pozemků a staveb námitky k vystaveným konceptům celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy. Připomínky a námitky se podávají písemnou formou do podatelny MHMP nebo na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21 Praha 1

Na území MČ Praha 11 se jedná o změnu Z1175 - jde o změnu v lokalitě zvané Trojmezí.

Odkaz na text oznámení:
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/koncept/zmeny_08_celom1_2.htm