Rekonstrukce zeleně na Chodovském hřbitově

Městská část Praha 11 i v letošním roce pokračuje v údržbě a v loňském roce započaté rekonstrukci zeleně na Chodovském hřbitově. Úpravy začnou od 15. 3. 2010 a budou trvat nejméně do konce března 2010.

Realizace bude probíhat za plného provozu hřbitova. Chceme přesto návštěvníky hřbitova požádat o trpělivost a pochopení se vzniklými překážkami, a aby dbali o svou bezpečnost.

Součástí prací je i kácení zeleně - 34 stromů - které jsou podle znaleckého posudku číslo 158/27/2009, ze dne 23. 12. 2009 vypracovaného Ing. Samuelem Burianem, Růžová 388, Průhonice, označeny jako krátkodobě perspektivní či neperspektivní, výrazně nakloněné či jsou v kolizi s náhrobky. Tyto stromy by svým stavem mohly bezprostředně ohrozit život či zdraví osob, nebo poškodit náhrobky, čímž by mohla vzniknout škoda značného rozsahu.

Zároveň s tímto zásahem bude proveden odborný ořez některých vybraných dřevin, kterým po letošní zimě, bohaté na sněhovou nadílku, převisají větve v koruně, kterou je tak rovněž nutno upravit.

Veškeré kácené dřeviny mají obvod kmene nižší než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), a tudíž k jejich kácení není třeba povolení orgánu ochrany přírody, tj. zdejšího odboru životního prostředí (viz ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - citace: „Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2“).

Stromy budou nahrazeny novou výsadbou perspektivnějších dřevin. Práce budou prováděny postupně v průběhu roku 2010 a vždy v době vegetačního klidu.

Věříme, že s výše uvedenou úpravou zeleně bude zkvalitněn vzhled i skladba zeleně na Chodovském hřbitově.

Se svými dotazy se v případě potřeby obracejte na paní Hönigovou, nebo Vobořilovou, pracovnice odboru kancelář tajemníka - správa hřbitova Úřadu městské části Praha 11, telefon 267 902 249 nebo 267 902 247.