Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2010

(v tis. Kč)

Správní firmy V Ý N O S Y N Á K L A D Y HOSP. VÝSLEDEK
UFP FP UFP FP UFP FP
CENTRA 73 396 71 600 41 118 39 940 +32 278 +31 660
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 79 100 79 000 49 983 47 429 +29 117 +31 571
JMM/T 62 960 60 200 40 068 38 760 +22 892 +21 440
CELKEM byt. objekty 215 456 210 800 131 169 126 129 +84 287 +84 671
CENTRA 43 050 29 994 30 453 25 240 +12 597 +4 754
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 38 245 34 790 41 733 39 690 -3 488 -4 900
CELKEM nebyt. objekty 81 295 64 784 72 186 64 930 +9 109 -146
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT. 7 770 7 675 1 900 1 680 +5 870 +5 995
OSTATNÍ HČ 785 598 1 122 610 -337 -12
C E L K E M 305 306 283 857 206 377 193 349 +98 929 +90 508
Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2009
FP = finanční plán na rok 2010

Oblast B Y T O V Ý F O N D (v tis. Kč)
Ukazatel, údaj SF CENTRA JIHOMĚSTSKÁ MAJ. (JMM) JMM/T CELKEM
počet bytů k 31. 12. 2008 1 443 1 253 947 3 643
počet bytů k 30. 9. 2009 1 239 1 462 948 3 649
VÝNOSY UFP 73 396 79 100 62 960 215 456
CELKEM FP 71 600 79 000 60 200 210 800
nájemné za UFP 69 550 73 000 54 000 196 550
byty FP 67 200 71 300 50 700 189 200
první smluvní nájemné UFP 0 0 0 0
za byty FP 800 800 500 2 100
nájemné za UFP 2 246 5 000 7 860 15 106
nebyty FP 2 200 5 400 8 000 15 600
ostatní UFP 1 600 1 100 1 100 3 800
výnosy FP 1 400 1 500 1 000 3 900
NÁKLADY UFP 41 118 49 983 40 068 131 169
CELKEM FP 39 940 47 429 38 760 126 129
drob. opravy UFP 7 587 7 605 5 093 20 285
a údržba FP 6 690 7 884 5 200 19 774
jmenovité UFP 6 161 15 633 10 200 31 994
opravy FP 7 320 13 700 13 000 34 020
odpisy ned. UFP 490 0 1 125 1 615
pohledávek FP 300 500 500 1 300
odměna za UFP 6 500 8 405 5 290 20 195
správu FP 6 500 8 405 6 100 21 005
odpisy UFP 12 280 12 440 8 960 33 680
FP 12 280 12 440 8 960 33 680
ostatní UFP 8 100 5 900 9 400 23 400
náklady FP 6 850 4 500 5 000 16 350
H V - ztráta UFP +32 278 +29 117 +22 892 84 287
+ zisk FP +31 660 +31 571 +21 440 84 671
POUŽITÍ ZISKU UFP 32 000 27 000 21 000 80 000
Z PŘEDCH. LET FP 20 000 21 000 10 000 51 000
z výnosů za nájemné UFP 0 0 0 0
činí nepeněžní plnění FP 0 0 0 0
Oblast N E B Y T O V Ý F O N D
(v tis. Kč)
SPRÁVNÍ CELKEM
FIRMA C E N T R A JIHOMĚSTSKÁ MAJ. S F
*) OSM OMP OMP CELKEM OSM OMP OMP CELKEM
pozemky pozemky
školy objekty prodej školy objekty prodej
Počet objektů 23 15 38 21 10 31 69
VÝNOSY UFP 14 144 5 005 23 901 43 050 18 140 14 335 5 770 38 245 81 295
CELKEM FP 13 620 5 124 11 250 29 994 18 040 13 850 2 900 34 790 64 784
nájemné UFP 14 044 4 715 9 730 28 489 17 870 14 300 2 400 34 570 63 059
FP 13 520 4 834 11 000 29 354 18 000 13 800 2 850 34 650 64 004
jiné zdroje UFP 0 0 13 921 13 921 0 0 3 300 3 300 17 221
(např.prodej) FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní UFP 100 290 250 640 270 35 70 375 1 015
výnosy FP 100 290 250 640 40 50 50 140 780
NÁKLADY UFP 19 305 5 872 5 276 30 453 29 594 9 705 2 434 41 733 72 186
CELKEM FP 19 256 3 368 2 616 25 240 30 450 7 600 1 640 39 690 64 930
drob. opravy UFP 7 500 1 500 500 9 500 8 800 2 400 200 11 400 20 900
a údržba FP 5 930 1 450 500 7 880 5 700 1 000 500 7 200 15 080
jmenovité UFP 2 320 235 0 2 555 5 399 3 205 0 8 604 11 159
opravy FP 3 606 1 090 0 4 696 9 010 3 000 0 12 010 16 706
odpisy ned. UFP 0 3 050 0 3 050 0 0 0 0 3 050
pohledávek FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odměna za UFP 780 437 113 1 330 1 001 1 800 134 2 935 4 265
správu FP 785 328 116 1 229 1 050 1 600 140 2 790 4 019
odpisy UFP 7 205 0 0 7 205 12 094 0 0 12 094 19 299
FP 7 435 0 0 7 435 12 190 0 0 12 190 19 625
ostatní UFP 1 500 650 4 663 6 813 2 300 2 300 2 100 6 700 13 513
náklady FP 1 500 500 2 000 4 000 2 500 2 000 1 000 5 500 9 500
H V - ztráta UFP -5 161 -867 +18 625 +12 597 -11 454 +4 630 +3 336 -3 488 +9 109
+ zisk FP -5 636 +1 756 +8 634 +4 754 -12 410 +6 250 +1 260 -4 900 -146
POUŽITÍ ZISKU UFP 0 0 0 0 0 600 0 600 +600
Z PŘEDCH. LET FP 0 0 0 0 0 0 0 0 +0
z výnosů za nájemné UFP 549 2 144 0 2 693 0 0 0 0 2 693
činí nepeněžní plnění FP 546 400 0 946 0 0 0 0 946
*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky
ze "ziskových okruhů"
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis. Kč)
UFP FP
VÝNOSY CELKEM 7 770 7 675
kupní cena 5 600 5 100
úroky 2 100 2 500
ostatní (např. pronájem předzahrádek) 70 75
NÁKLADY CELKEM 1 900 1 680
daň z převodu 250 180
vlastní náklady
1 650 1 500
zůstatková cena
0 0
H V (- ztráta, + zisk) +5 870 +5 995

OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
(v tis. Kč)
UFP FP
VÝNOSY CELKEM 785 598
- pronájem stránek KLÍČ 95 0
- poskytnutí internetového připojení 180 168
- UPC 10 0
- věcná břemena 150 180
- ostatní (kopír., prodeje, úroky apod.) 350 250
NÁKLADY CELKEM 1 122 610
- režijní náklady 110 120
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného 350 340
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bankovní poplatky, 662 150
zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)
H V ( - ztráta, + zisk) -337 -12
POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET 0 0