Schválený rozpočet na rok 2010 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

SK SR UR Návrh index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ SR
OBCHOD A SLUŽBY 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Výstava 0,0 0 0,0 0 x
Informační centrum JM 126,4 116 1 306,0 123 1,06
Obchodní společnosti MČ 52,8 100 13 196,5 100 1,00
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, 0,0 0 0,0 1 190 #DIV/0!
obchodu a služeb
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 179,2 216 14 502,5 1 413 6,54
Kapitálové výdaje:
Obchodní společnosti MČ 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, 0,0 0 0,0 0 x
obchodu a služeb
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
C E L K E M oddíl 2 1 179,2 216 14 502,5 1 413 6,54
SK SR UR Návrh index
Oddíl 22 - DOPRAVA SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Dopravní posudky a značení 99,1 300 300,0 300 1,00
Údržba komunikací 1 901,9 2 000 2 000,0 6 000 3,00
Městský informační orient. systém (MIOS) 199,9 200 200,0 150 0,75
Jihoměstská parkovací a.s. 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 1 992,0 200 1 240,0 1 060 5,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 4 192,9 2 700 3 740,0 7 510 2,78
Kapitálové výdaje:
Doprava v klidu (parkování) 95,1 2 300 2 851,0 700 0,30
Cyklistické stezky 215,2 7 300 6 749,0 6 000 0,82
Pěší komunikace 0,0 1 800 1 800,0 0 0,00
Dešťová kanalizace U Transformační stanice 0,0 0 0,0 1 000 x
Obytné zóny 0,0 0 0,0 0 x
Jihoměstská parkovací a.s. 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 310,3 11 400 11 400,0 7 700 0,68
C E L K E M oddíl 2 2 4 503,2 14 100 15 140,0 15 210 1,08
SK SR UR Návrh index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Zásobování pitnou vodou - oprava studní 0,0 25 25,0 25 1,00
Rozbory vod a studie 0,0 25 25,0 25 1,00
Ostatní výdaje v oblasti vodního hospodářství 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 2 3 0,0 50 50,0 50 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ SR
A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: 7 330,4 6 362 7 393,0 5 395 0,85
Akce pořádané OŠK 151,6 150 150,0 255 1,70
Informační technologie MŠ a ZŠ 4 201,6 4 000 4 000,0 2 500 0,63
Grantový program 0,0 0 300,0 300 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 2 977,2 2 212 2 943,0 2 340 1,06
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: 76 581,0 77 019 85 009,8 84 203 1,09
Mateřské školy 21 798,9 26 112 33 111,0 32 253 1,24
- příspěvky na provoz 13 471,0 13 639 14 667,4 15 702 1,15
- příspěvek na nájemné 2 619,3 2 629 2 859,6 3 580 1,36
- příspěvky na odpisy 753,6 771 771,0 771 1,00
- ostatní příspěvky 4 955,0 9 073 14 813,0 12 200 1,34
MŠ C E LK E M 21 798,9 26 112 33 111,0 32 253 1,24
Základní školy 54 782,1 50 907 51 898,8 51 950 1,02
- příspěvky na provoz 33 148,0 32 556 32 647,0 33 392 1,03
- příspěvek na nájemné 15 511,0 16 670 16 670,0 16 313 0,98
- příspěvky na odpisy 536,0 0 0,0 0 x
- ostatní příspěvky 5 587,1 1 681 2 581,8 2 245 1,34
ZŠ C E L K E M 54 782,1 50 907 51 898,8 51 950 1,02
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 83 911,4 83 381 92 402,8 89 598 1,07
SK SR UR Návrh index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ SR
A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Kapitálové výdaje:
INVESTICE VLASTNÍ 236 353,3 71 482 103 975,0 30 000 0,42
Technické zhodnocení celkem, z toho: 236 353,3 71 482 103 975,0 30 000 0,42
- mateřské školy 17 731,2 2 000 44 258,5 5 000 2,50
- základní školy 215 831,2 58 202 50 926,5 22 000 0,38
- projektová příprava 0,0 7 000 6 690,0 2 000 0,29
- kamery do škol 2 790,9 4 280 2 100,0 1 000 0,23
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: 232,6 140 140,0 200 1,43
- příspěvky na stavební investice 0,0 0 0,0 0 x
- příspěvky na nestavební investice 232,6 140 140,0 200 1,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 236 585,9 71 622 104 115,0 30 200 0,42
C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 320 497,3 155 003 196 517,8 119 798 0,77
SK SR UR Návrh index
Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SR
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Mediální politika MČ Praha 11 7 596,4 6 840 7 449,0 6 860 1,00
Propagace MČ 5 555,1 2 100 4 750,0 1 714 0,82
Grantový program 2 497,0 2 500 2 500,0 2 300 0,92
Správa kulturních objektů a památek 2 077,6 250 270,5 150 0,60
Společenské a kulturní akce MČ 2 015,4 3 000 3 190,0 3 450 1,15
Občanské obřady 677,1 720 720,0 750 1,04
Publikační a ediční činnost 499,6 500 500,0 400 0,80
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 7 038,0 6 500 6 537,9 7 200 1,11
Ostatní výdaje v oblasti kultury 157,8 332 269,0 250 0,75
Honoráře za KLÍČ 110,0 110 110,0 202 1,84
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 28 224,0 22 852 26 296,4 23 276 1,02
Kapitálové výdaje:
Technické zhodnocení kulturních
objektů a památek 0,0 0 0,0 0 x
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 0,0 0 0,0 0 x
Mediální politika MČ Praha 11 0,0 122,0 0 x
Propagace MČ 793,6 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti kultury 0,0 0 200,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 793,6 0 322,0 0 #DIV/0!
C E L K E M oddíl 3 3 29 017,6 22 852 26 618,4 23 276 1,02
SK SR UR Návrh index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA SR
A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Grantový program 1 878,5 2 500 2 500,0 3 301 1,32
Pronájem pozemků školních hřišť 250,3 251 251,0 251 1,00
Provoz školních hřišť 206,8 300 300,0 300 1,00
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti 14 275,1 16 500 12 574,0 6 500 0,39
Ostatní výdaje v oblasti sportu 2 417,1 1 500 2 010,0 1 500 1,00
Sportovní Jižní Město o.p.s. 1 500,0 2 000 2 500,0 1 600 0,80
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 20 527,8 23 051 20 135,0 13 452 0,58
Kapitálové výdaje:
Spoluúčast na rek.školních hřišť-granty HMP 3 491,4 570 1 878,1 2 500 4,39
Projektová dokumentace 1 081,7 700 391,9 700 1,00
Vodní svět 5 114,9 26 000 24 750,0 16 000 0,62
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 24 285,8 38 000 58 000,0 47 100 1,24
Přeměna výměníkové stanice na horolez.halu 8 000,0 0 8 200,0 18 000 #DIV/0!
Dovybavení školních hřišť 0,0 0 0 x
Sportovní areál při ZŠ Donovalská 0,0 0 0 x
Sportovní areál při ZŠ Mendelova 0,0 0 0 x
Hrabákova - rek.objektu 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti sportu 3 693,1 11 162 31 662,0 3 500 0,31
Sportovní Jižní Město o.p.s. 0,0 0 0,0 0 x
Výkup nemovitostí (OMP) 1 050,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 46 716,9 76 432 124 882,0 87 800 1,15
C E L K E M oddíl 3 4 67 244,7 99 483 145 017,0 101 252 1,02
SK SR UR Návrh index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Grantový program 850,0 300 300,0 300 1,00
Příspěvky a dary: 2 259,4 2 260 2 260,0 0 0,00
SZZ JM II. 2 259,4 2 260 2 260,0 0 0,00
Lékařská služba první pomoci 0,0 0 0,0 5 000 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 71,3 10 744,2 10 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 3 180,7 2 570 3 304,2 5 310 2,07
Kapitálové výdaje:
Opatovská 1763 (poliklinika) 0,0 2 400 2 400,0 0 0,00
Výjezdové stanoviště záchranné služby 2 833,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750 13 816,8 5 000 17 400,0 11 400 2,28
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 0,0 0 250,0 3 000 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 16 649,8 7 400 20 050,0 14 400 1,95
C E L K E M oddíl 3 5 19 830,5 9 970 23 354,2 19 710 1,98
SK SR UR Návrh index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SR
SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Územní plánování (OÚR) 634,4 700 1 115,4 655 0,94
Fond podpory regenerace (OÚR) 9 934,3 25 000 25 000,0 20 780 0,83
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) 1 045,0 2 000 704,0 2 000 1,00
Údržba hřbitova, sociální pohřby (OKT) 541,6 620 1 050,0 570 0,92
Odměna správci hřbitova (OKT) 39,6 40 40,0 40 1,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních 11 208,5 17 420 33 927,4 5 320 0,31
služeb a územního rozvoje, z toho: (OSM)
- opravy vad panelové výstavby 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 23 403,4 45 780 61 836,8 29 365 0,64
Kapitálové výdaje:
Studie (OÚR) 3 276,3 2 500 2 730,0 3 705 1,48
Regenerace BF 22 112,4 12 750 30 450,0 5 000 0,39
Modernizace bytů 14 981,2 10 000 10 000,0 3 000 0,30
Projektová příprava 2 410,0 5 600 5 600,0 1 500 0,27
Bezpečnostní systémy 8 370,0 3 700 2 480,0 500 0,14
Kontejnerová stání 1 100,8 2 899 2 899,0 0 0,00
Nebytové objekty 6 104,6 0 402,5 0 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komun.služeb .. 0,0 0 757,5 0 #DIV/0!
Výkup nemovitostí (OMP) 0,0 0 1 296,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 58 355,3 37 449 56 615,0 13 705 0,37
C E L K E M oddíl 3 6 81 758,7 83 229 118 451,8 43 070 0,52
SK SR UR Návrh index
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO SR
PROSTŘEDÍ 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Odpadové hospodářství 6 807,4 7 105 7 105,0 9 000 1,27
Grantový program 297,3 500 476,0 300 0,60
Údržba veřejné zeleně 24 699,6 24 486 27 919,7 41 000 1,67
Pojištění veřejných ploch 18,0 18 18,0 0 0,00
Výsadba stromů 0,0 150 150,0 150 1,00
Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: 0,0 0 8 600,0 6 000 #DIV/0!
- odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných 0,0 0 6 600,0 4 000 #DIV/0!
terénních modelací (OSM)
- přeměna okrasných nádrží (OSM) 0,0 0 500,0 500 #DIV/0!
- protierozní ochrana pozemků (OSM) 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
- revitalizace ploch v Praze 11 (OSM) 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
- přeměna nadbytečných hřišť (OŽP) 0,0 0 1 500,0 0 #DIV/0!
- úpravy vynucených tras v zeleni (OŽP) 0,0 0 0,0 1 500 #DIV/0!
- úpravy pěších cest původní části parku 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
u Chodovské tvrze (OŽP)
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 11 198,5 4 290 4 531,3 2 705 0,63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 43 020,8 36 549 48 800,0 59 155 1,62
Kapitálové výdaje:
Parky na JM (OSM) 9 663,7 6 500 9 000,0 750 0,12
Kontejnerová stání (OSM) 1 953,5 12 630 12 630,0 20 630 1,63
Regenerace vnitrobloků (OSM) 67,5 700 356,0 500 0,71
Rekonstrukce dětských hřišť (OŽP) 7 172,8 8 500 8 500,0 11 072 1,30
Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: 1 543,8 8 500 1 500,0 51 392 6,05
- úpravy vynucených tras v zeleni 1 543,8
- odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných 0,0 5 000 0,0 0 0,00
terénních modelací (OSM)
- přeměna okr. nádrží (OSM) 0,0 2 000 1 500,0 1 392 x
- revitalizace ploch v Praze 11 (OSM) 0,0 0 0,0 50 000
- přeměna nadbytečných hřišť 0,0 1 500 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 3 447,0 700 700,0 640 0,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 23 848,3 37 530,0 32 686,0 84 984,0 2,26
C E L K E M oddíl 3 7 66 869,1 74 079 81 486,0 144 139 1,95
SK SR UR Návrh index
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY SR
V SOC. ZABEZPEČENÍ 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Sociální dávky 110 646,7 0 102 682,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti dávek a podpor v soc.zabezp. 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 4 1 110 646,7 0 102 682,0 0 x
SK SR UR Návrh index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY SR
A POMOC … 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Grantový program 3 109,4 2 000 3 103,5 1 800 0,90
Jihoměstská sociální a.s. 0,0 0 0,0 19 900 #DIV/0!
Společný azylový dům MČ Praha 5 a 11 o.p.s. 0,0 0 500,0 0 #DIV/0!
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM 18 226,4 17 600 4 404,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 10 581,3 15 551 19 386,8 18 200 1,17
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 31 917,1 35 151 27 394,3 39 900 1,14
Kapitálové výdaje:
Soc. půjčky obyv. na nákup motorového vozidla 0,0 60 60,0 60 1,00
Příspěvky Centru soc. služeb Praha -JM 2 210,0 1 280 1 219,3 0 0,00
Jihoměstská sociální a.s. 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Společný azylový dům MČ Praha 5 a 11 o.p.s. 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Regenerace objektu Láskova 1803 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Dům seniorů 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Dostavba SOZ Janouchova 670 0,0 0 2 202,0 40 000 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 210,0 1 340 3 481,3 40 060 29,90
C E L K E M oddíl 4 3 34 127,1 36 491 30 875,6 79 960 2,19
z toho: Centrum soc. služeb Praha - JM 20 436,4 18 880 5 623,3 0 0,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST SR
NA KRIZOVÉ STAVY 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Dobudování civilního nouzového plánu 0,0 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 5 2 0,0 50 50,0 50 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST SR
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Bezpečné JM 703,0 220 820,0 1 450 6,59
Dary pro MP a Policii ČR 249,4 250 250,0 250 1,00
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 952,4 470 1 070,0 1 700 3,62
Kapitálové výdaje:
Bezpečné JM 569,9 0 0,0 0 x
Sídlo MP 4 312,2 1 000 23 700,0 1 000 1,00
Ostatní investice MP 563,8 0 0,0 0 #DIV/0!
Policie ČR - příspěvek na kamery 0,0 850 0,0 500 0,59
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti 0,0 0 344,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 445,9 1 850 24 044,0 1 500 0,81
C E L K E M oddíl 53 6 398,3 2 320 25 114,0 3 200 1,38
SK SR UR Návrh index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA SR
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 1 262,6 320 320,0 320 1,00
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 262,6 320 320,0 320 1,00
Kapitálové výdaje:
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany 0,0 0 357,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 357,0 0 x
C E L K E M oddíl 55 1 262,6 320 677,0 320 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY SR
A ČINNOSTI 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Nadační fond městských částí jihovýchodu 250,0 0 0,0 0 x
Humanitární pomoc 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 250,0 0 0,0 0 x
Kapitálové výdaje:
Nadační fond městských částí jihovýchodu 0,0 0 0,0 0 x
Humanitární pomoc 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 62 250,0 0 0,0 0 x
SK SR UR Návrh index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, SR
ÚZ. SAMOSPRÁVA 2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje (mimo výdajů na platy): 71 715,6 64 684 71 822,7 62 370 0,96
Základní provoz ÚMČ 29 871,1 27 310 30 789,0 24 720 0,91
Poradenská činnost EU fondy 5 389,6 2 400 3 551,0 2 750 1,15
Výpočetní technika 6 927,5 6 690 7 023,0 6 390 0,96
Pojistné zdravotní a sociální (vč.náhrad za prac. nesch.) 26 346,8 24 690 26 195,7 25 030 1,01
Studijní a pracovní cesty 239,3 260 260,0 200 0,77
Volby - prostředky ze stát.rozpočtu 0,0 0 670,0 0 x
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 2 941,3 3 334 3 334,0 3 280 0,98
Ostatní výdaje místní správy 0,0 0 0,0 0 x
Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci celkem, 78 868,7 73 318,0 79 479,0 76 244,0 1,04
z toho: (bez HČ)
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) 69 569,6 64 470 69 541,0 66 720 1,03
z toho: odměny za přípravu a realizaci voleb 800 900 x
Ostatní osobní výdaje 1 212,5 610 830,0 730 1,20
Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ 4 999,8 5 460 5 460,0 5 650 1,03
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ 1 058,9 1 170 1 170,0 1 230 1,05
Refundace mezd členům ZMČ 49,3 300 300,0 200 0,67
Jednorázové odměny členům výborů, komisí 254,2 460 314,0 400 0,87
(finanční dary občanům)
Finanční dary obyvatelstvu 11,4 0 146,0 370 x
Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené 0,0 0 0,0 120 x
Volby (ostatní platby) - prostředky ze stát.rozpočtu 0,0 0 870,0 0 x
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 1 713,0 848 848,0 824 0,97
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 150 584,3 138 002 151 301,7 138 614 1,00
Kapitálové výdaje:
Nestavební investice 109,3 2 650 2 998,0 0 0,00
Výpočetní technika 5 793,0 3 653 4 738,0 3 953 1,08
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 3,0 397 397,0 200 0,50
Nová radnice 0,0 2 000 8 000,0 2 000 1,00
Ostatní výdaje místní správy 0,0 0 200,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 905,3 8 700 16 333,0 6 153 0,71
C E L K E M oddíl 6 1 156 489,6 146 702 167 634,7 144 767 0,99
SK SR UR Návrh index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje:
Bankovní služby 195,3 300 300,0 300 1,00
Pojištění motorových vozidel 18,9 45 45,0 0 0,00
Odpočet DPH v běžném roce -30 683,9 0 -6 011,0 0 x
Ostatní finanční operace 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM -30 469,7 345 -5 666,0 300 0,87
C E L K E M oddíl 6 3 -30 469,7 345 -5 666,0 300 0,87
SK SR UR Návrh index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
Běžné výdaje
Rozpočtová rezerva účelová 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Rozpočtová rezerva neúčelová 0,0 10 595 6 831,1 12 660 1,19
Nejasné (nedohledané platby) 3,6 0 0,0 0 x
Ostatní činnosti jinde nezařazené 653,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 656,6 10 595 6 831,1 12 660 1,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 6 4 656,6 10 595 6 831,1 12 660 1,19