Stavba Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ zahájena.

Dnes zahájili pracovníci společnosti SKANSKA a.s. výstavbu inženýrských sítí a bytových domů stavby "Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ". Celkem se bude jednat o 120 bytů, z toho 66 v nízkoenergetických viladomech.

V první fázi stavby proběhne kácení dřevin rostoucích mimo les a to na celém území budoucí výstavby, které se nachází v katastrálním území Chodov, Háje a Újezd u Průhonic. Kácení dřevin bude probíhat na základě rozhodnutí, vydaných odbory životního prostředí Prahy 11 a Prahy Újezd. Jako kompenzace ekologické újmy bude na jaře tohoto roku realizována náhradní výsadba 35 ks alejových stromů. V průběhu realizace stavby pak budou realizovány další náhradní výsadby spočívající v založení nových výsadeb na území stavby. Zde bude mj. pokračováno v realizaci parkově upravené plochy, jejíž část již byla realizována v rámci již dokončené výstavby „Obytného souboru Milíčovský háj - sever“.

Následně se přikročí k realizaci revitalizace části poměrně rozsáhlého území nacházejícího se pod vedením velmi vysokého napětí. Podél Milíčovského vrchu bude pro odvod čistých dešťových vod rozvolněno koryto původního odvodňovacího příkopu, na kterém budou nově vytvořeny tůňky a přehrázky a bude obnoven původní, dnes již zaniklý rybníček. Z něj bude voda obnoveným otevřeným příkopem pomalým odtokem odcházet do Milíčovského potoka. Celé území bude oseto směsí rostlin nazývané luční louka. Postupně by se tak do tohoto území měla vrátit mokřadní společenstva rostlin a živočichů, které se zde nacházela v minulosti.

A ještě náhled do budoucnosti...

Skanska Milíčov 2 - 29012010Milíčov 1a - 01022010Milíčov 2 - 01022010