Základní pojmy v podnikání

Podnikání

Podnikáním se rozumí soustavná činnost (ne tedy příležitostná činnost), která je prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatel

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

OSVČ je termín používaný v českých zákonech pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ např. živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec apod.

Podnik

Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo mají sloužit k provozování podniku.

Obchodní majetek

Obchodním majetkem fyzické osoby je majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání. Obchodním majetkem právnické osoby je její veškerý majetek.

Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání provozuje osoba, když uskutečňuje činnost (která vyžaduje ohlášení nebo povolení) bez ohlášení nebo povolení.

Místo podnikání

Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci.

Obchodní firma

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Tento pojem se tedy nevztahuje na fyzické osoby, které v obchodním rejstříku nejsou zapsány. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení.

Provozovna

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Musí být označen obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.