Účetní jednotky, účtující podvojným zápisem

V návaznosti na § 1 odst. 2, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví jsou k účtování podvojným zápisem povinny mimo jiné: právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, a ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb.), včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, a ostatní fyzické osoby, které se dobrovolně rozhodnou vést podvojné účetnictví.

Právní úprava podvojného účetnictví

Základním právním předpisem, který upravuje vedení účetnictví podvojným zápisem, je Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Provádění některých ustanovení tohoto zákona jsou blíže popsána ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., o účetnictví. Pro stanovení základních postupů a za účelem docílení souladu používaných metod byly vytvořeny České účetní standardy pro podnikatele a finanční instituce. Výše uvedené dokumenty stanovují jak metodiku, tak i formu účtování podvojnými zápisy, které musí být v souladu s mnoha dalšími jak daňovými, tak i jinými právními předpisy. Aktuálně platné znění výše zmíněných norem nalezete vždy na stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).