Změny územního plánu vlny 07

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu, oznámil zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu hl. m. Prahy.

Kompletní dokumentace návrhů změn vlny 07 a úplný návrh na vydání návrhů změn vlny 07 formou opatření obecné povahy budou od 16. prosince 2009 do 15. ledna 2010 vystaveny:

Veřejné projednání se bude konat dne 15.01.2010 od 10 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy - Mariánské nám. 2, Praha 1. Připomínky a námitky lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání dne 15.01.2010.

Celý text oznámení naleznete pod následujícím odkazem: http://urdeska.praha.eu/VerejnaVyhlOznmOzahRizeniKVydaniZmenOpatObecPov.doc?ids=3704

Další informace o územním plánování naleznete i na internetových stránkách městské části Praha 11 v části Rozvoj a regenerace/Územní plánování. http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/