Novela tzv. chodníkového zákona mění odpovědnost za zimní údržbu chodníků

Od středověku platilo, že každý si má zamést před vlastním prahem. V našem právním řádu platí obdobný princip už od roku 1838. V dubnu tohoto roku však nabyla platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která zcela mění dosavadní praxi při údržbě komunikací a chodníků v zimním období. Nová podoba tzv. chodníkového zákona přináší odpovědnost vlastníka chodníku, nikoli tedy vlastníka přilehlé nemovitosti jako doposud, za škody či úrazy, které by vznikly kvůli jejich neschůdnosti například při sněhové kalamitě nebo náledí. Ve většině případů jsou vlastníky komunikací obce, v naší městské části je většina chodníků v majetku hl. m. Prahy.

Jen pro představu, v Praze je přibližně 1 400 ha chodníků z toho hlavní město vlastní 1 050 ha. Změna odpovědnosti podle novely zákona bude znamenat významné navýšení prostředků na údržbu komunikací. Proto Rada hl. m. Prahy vydala nařízení upravující vyhlášku č. 39/1997 Sb., aby zmírnila negativní finanční dopady novely tohoto zákona. Nové nařízení také přináší rozdělení chodníků do kategorií: o první kategorii se bude starat město Praha, o druhou pak městské části. Do třetí kategorie jsou zahrnuty chodníky, které jsou méně využívané, a údržba se na nich nebude provádět - o které konkrétně půjde, rozhodne hl. m. Praha a jednotlivé městské části.

Změna tzv. chodníkového zákona i nové nařízení Rady hl. m. Prahy se dotýká samozřejmě i Jižního Města. „Naše městská část reagovala na nové skutečnosti vyplývající z novely zákona i nové vyhlášky a je na ně připravena,“ řekla místostarostka Eva Štampachová. „Máme zmapované všechny chodníky i komunikace, které jsou v našem vlastnictví, i jejich vytíženost, máme zajištěnu i firmu, která bude údržbu provádět,“ dodala Štampachová. V současné době je údržba zajišťována na základě smluv, které byly uzavřeny před novelou zákona. V minulosti se městská část prostřednictvím nasmlouvaných firem starala o více než 40 km chodníků, nyní přibude dalších zhruba 25 km, o jejichž údržbu se postará Jihoměstská majetková a. s, zřízená městskou částí.

Od nového roku pak tato společnost převezme veškerou údržbu chodníků v majetku městské části a rovněž se připravuje nový rozpočet na údržbu komunikací, který by měl být schválen letos v prosinci. Každoročně Praha 11 na zimní údržbu vydávala přibližně 3,5 mil. Kč, výše zmiňované legislativní změny si pak vyžádají v předběžných odhadech další 3 mil. Kč. „Městská část si je vědoma i dalšího rozměru své odpovědnosti a je dostatečně pojištěna pro případ nutnosti vyplatit odškodné při škodách nebo úrazech, ke kterým by došlo na chodnících v jejím majetku,“ upřesnila místostarostka Štampachová.