Strategický plán hl.m. Prahy

Městská část Praha 11 obdržela od primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma písemné vyhotovení aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy. Dokument je k dispozici na ÚMČ Praha 11, odboru územního rozvoje.

Dokument je také k dispozici v elektronické podobě na stránkách hl. m. Prahy na této adrese http://magistrat.praha.eu/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Rozvojove-projekty/Strategicky-plan anebo na stránkách Útvaru hl. m. Prahy http://www.urm.cz/cs/clanek/154/strategicky-plan-hl-m-prahy.