Základní průvodce mimořádnými událostmi

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ

Pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Níže jsou uvedeny některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

OBECNÉ ZÁSADY

Respektujte

a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška Úřadu městské části Praha 11, pokyny zaměstnavatele apod.)

Nerozšiřujte

poplašné a neověřené zprávy.

Varujte

ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

 ♦Netelefonujte

zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte

vzniklou situaci.

Pomáhejte

sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si

že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Uposlechněte

pokynů pracovníků záchranných složek.

Varovný signál

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ,"HO-ŘÍ"... po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

 

Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

Zavřete dveře a okna

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

Zapněte rádio nebo televizi

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

CO DĚLAT KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.

Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Zásady pro opuštění bytu nebo domku v případě evakuace

Evakuační zavazadlo

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

UKRYTÍ

Provádí se při úniku chemických nebo jiných otravných, životu a zdraví nebezpečných látek.

Jak ukrytí provést

Prostředky improvizované ochrany

Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí.

K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem. Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.

Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí (nad nosem).

Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic například gumičkou nebo tkanicí

Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce schováme do gumových nebo kožených rukavic.

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu. Je nutné provést vyčištění uší, nosu a výplach očí.

Prostředky individuální ochrany

Skupina obyvatelstva, na kterou se nevztahuje garance státu na zabezpečení prostředky individuální ochrany, má kromě možnosti zhotovení improvizované ochrany též možnost pořízení si prostředků individuální ochrany na vlastní náklady v níže uvedených prodejnách nebo přímo u výrobců.

Prodejci:

Dräger Safety, spol. s r.o.

Pod Sychrovem I/64, 101 00 Praha 10

tel. 272 011 851, www.draeger.cz

Klimafil, spol. s r.o.

Slunečná 2101/2, 100 00 Praha 10

tel. 274 778 623, 603 709 880, www.klimafil.cz

Petr Pícha - ochranné pracovní pomůcky

V Okruží 2158/12, 130 00 Praha 3

Tel. 266 313 167, 266 315 288, 602 127 833, 777 127 833, www.picha.cz

 

Výrobci:

AVEC CHEM s.r.o.,

Starý Mateřov 124, 530 02 Pardubice

tel./fax 466 303 037,

mobil : 603 787 483, 605 964 769, www.avec.cz

Gumárny Zubří a.s.,

756 54 Zubří, Hamerská 9

tel. 571 662 212,www.guzu.cz