8) Bytový dům Jurkovičova

Záměr výstavby bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova.

Investor

alerama s. r. o., se sídlem Divadelní 322/24, Staré Město, 110 00 Praha (dříve ALITEX, spol. s r.o.)

 Bytový dům Jurkovičova - 2016

Generální projetkant

SPS projekt s.r.o., se sídlem Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Záměr

Výstavba bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova na místě bývalých jednopodlažních objektů. Dům je navržen o 2 podzemních a 8 nadzemních podlažích s parkovištěm a příjezdem z ulice Jurkovičova. V 1. NP jsou umístěny 4 nebytové komerční prostory a v 1. – 8. NP jsou umístěny bytové jednotky (celkem 111 bytových jednotek). V 1. PP a 2. PP jsou navrženy hromadné garáže, kde je umístěno 80 parkovacích stání. Západně před objektem je navrženo venkovní parkoviště s kapacitou 18 parkovacích stání.

Informace

Dne 23.06.2014 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") zahájení územního řízení. Dne 16.10.2014 vydal OV územní rozhodnutí.


Dne 19.08.2015 Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako odvolací správní orgán, zrušil územní rozhodnutí, které vydal OV dne 16.10.2014 a vrátil věc k novému projednání. Dne 05.01.2016 vyzval OV investora k doplnění žádosti o předepsané náležitosti. Dokumentace byla v řádné lhůtě doplněna dne 25.11.2016.


Dne 13.12.2016 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 1445/42/R/2016, ve kterém souhlasí se záměrem. Dne 23.06.2017 proběhlo v dané záležitosti ústní jednání. OV usnesením ze dne 21.9.2017 přerušil územní řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu. Řízení bylo přerušeno na žádost žadatele na dobu 6 měsíců ode dne doručení usnesení.


Dne 01.02.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o aktualizaci vyjádření. K žádosti byla přiložena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí z ledna 2014, aktualizace leden 2018 (dostupná ZDE). Dne 16.04.2018 oznámil OV, že žadatel doplnil dne 21.03.2018 aktualizovanou dokumentaci z ledna 2018, která se týká zmenšení delší strany půdorysného rozměru objektu v nadzemních podlažích o cca 1,5 m, ustoupení jižní obvodové stěny podzemního podlaží pod parkovištěm, zakreslení přesné hranice území OB-D, doplnění hlukové studie a zvětšení plochy pro tříděný a směsný odpad. Nemění se počet bytů a nebytových prostor ani počet parkovacích stání. Snižuje se celková hrubá podlažní plocha domu a užitná bytová plocha.


Dne 14.08.2018 oznámil OV, že do spisu bylo doplněno podání ze dne 19.07.2018 o změně žadatele a podání ze dne 09.08.2018, které obsahuje doplnění podkladů pro rozhodnutí o aktualizované znění průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy k nové podobě záměru. Novým žadatelem je spol. alerama s. r. o. Dne 18.09.2018 vydal OV územní rozhodnutí. 

Dne 29.07.2019 oznámil OV zahájení stavebního řízení. Dne 05.09.2019 bylo vydáno stavební povolení. V současnosti probíhá realizace záměru.  OV zveřejnil dne 21.10.2020 společné rozhodnutí ve věci  změny stavby před jejím dokončením a změnu územního rozhodnutí. Změna stavby spočívá ve snížení bytového domu z původních 8 NP na 7 NP (snížení atiky o 3 m), změně dispozic - nově 92 bytových jednotek a 3 nebytové, průběžné balkóny nahrazeny jednotlivými, změně polohy oken a balkónových dveří, úpravě opěrných zdí kolem domu - zvýšení horní hrany, konstrukčních změnách týkající se polohy a tvaru nosných konstrukcí včetně schodiště a výtahové šachty, změně venkovní části dešťové kanalizace a změně chodníku pro pěší před vstupem na západní straně objektu.