Útvar interního auditu a kontroly

Struktura a náplň činnosti útvaru interního auditu a kontroly

Útvar interního auditu a kontroly je funkčně nezávislý, organizačně oddělený a starostovi přímo podřízený útvar, který v samostatné působnosti zajišťuje činnosti v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a vyhláškami č. 416/2004 Sb. a 274/2018 Sb. v platném znění.

V přenesené působnosti nezajišťuje žádnou činnost.

Agenda interního auditu

Agenda veřejnosprávní kontroly

Struktura odboru