Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2008 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

· v roce 2008 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno dvacet tři žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

· v roce 2008 nebylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno žádné odvolání

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

· nedošlo k žádnému soudnímu jednání

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:

· nebyla poskytnuta žádná výhradní licence

e) počet stížností podaných podle § 16a

· v roce 2008 nebyla na Úřad MČ Praha 11 podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

· všechny žádosti byly vyřízeny kladně

31.1.2009
zpracovala: Ivana Dudová, odbor kancelář starosty