Komise pro správu majetku a podporu podnikání

předseda:

členové:

tajemník:

 • Bc. Simona Hořejší - zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OMP, tel. 267 902 267, horejsis@praha11.cz

Náplň činnosti:

 • projednává návrhy a podává RMČ návrhy na řešení (v kompetenci OMP a OSM):

  - na pronájem a výpůjčky nebytových prostor v bytových a nebytových objektech a bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 pro účely reklamy a k umístění různých technických zařízení, které jsou delší než 3 měsíce

  - žádostí na změny nájemní či výpůjční smlouvy (např. snížení nájemného, změna sortimentu, rozšíření činnosti, přechod nájmu na jiný subjekt, změnu doby nájmu, prodloužení nájmu, změna účelu nájmu, atd.)

  - žádosti MČ Praha 11 na svěření nemovitého majetku od hl. m. Prahy do správy MČ Praha 11

  - na regeneraci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11

 • spolupodílí se na kontrole a řešení problematiky správních firem

 • projednává podněty a návrhy týkající se zkvalitnění způsobu řízení správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11

 • podílí se na tvorbě a kontrole VHČ

 • projednává případné stížnosti a podněty, týkající se správy a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11

 • projednává případné návrhy změn směrnic ÚMČ Praha 11, týkající se nakládání s nemovitým majetkem hl.m. Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 11

 • vykonává povinnosti komise pro hodnocení nabídek ve vztahu k pronájmům nemovitostí a nebytových prostor v kompetenci OMP a zpracovává doporučení pro RMČ, pokud RMČ nebyla k jednotlivému případu vytvořena speciální ad hoc komise

 • veškerou činnost, která je spojená s otevíráním obálek, zejména kontrola neporušenosti obálek, její správné označení, doručení do uvedeného data a hodiny do podatelny ÚMČ,

 • otázky k projednání v komisi předkládají jednotlivé odbory tajemníkovi komise a jednání komise se zúčastní odpovědný pracovník odboru.

Termíny jednání komise na rok 2022 

Uvedené termíny nemusejí být vždy využity

měsíc datum den místo, čas poznámkypozvánky 
leden . . .  .
únor . . ..
březen . . ..
duben . . .
květen . .  .
červen . ..
červenec       prázdniny  
srpen       prázdniny  
září . . .
říjen . . .  .
listopad .
.  .
prosinec . . .