Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 provedl v roce 2021 v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu, celkem 23 kontrol. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu, provedl celkem 2 veřejnosprávní kontroly.

 

  1. Kontroly podle zákona o odpadech probíhaly u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, u původců odpadů a byly zaměřeny na tyto oblasti:

 

U  16 kontrolovaných subjektů shledal méně závažné porušení stanovených povinností podle zákona o odpadech, ve zpracování průběžné evidence o nakládání s odpady, v nakládání s odpady v rozporu se zákonem o odpadech, a proto s nimi bude zahájeno správní řízení a následně uložená pokuta podle § 121 zákona o odpadech.

 

  1. Kontroly podle zákona o finanční kontrole probíhaly u příjemců finančních prostředků z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2020 a byly zaměřeny na tyto oblasti:

 

Během kontrol u příjemců dotací nebyly shledány nedostatky.

 

 

Zpracovali:

Ing. Eva Havlínová, Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS.

Praha 19. ledna 2022