Integrace cizinců na MČ Praha 11 v roce 2021

V roce 2021 realizuje MČ Praha 11 šestým rokem projekt "Integrace cizinců v MČ Praha 11"  v rámci dotační podpory Ministerstva vnitra ČR, národního dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Projekt  „Integrace cizinců v MČ Praha 11“ je na městské části Praha 11 realizován od roku 2016. Do správního obvodu MČ Praha 11 dále spadají městské části Praha - Křeslice, Praha – Šeberov a Praha — Újezd). Podle Statistického úřadu k 1. 7. 2020 bylo evidováno na území MČ (jen Praha 11) 9 743 cizinců, tj. 12,6 % obyvatelstva městské části. Pokud bychom započítali do správního obvodu Prahy 11 i výše zmíněné spádové obce, dostaneme se na počet 10 868 cizinců, tj. 12,7 % obyvatelstva. Největší zastoupení mají v Praze 11 a jejích spádových oblastech Ukrajinci (2 986 osob), následují Slováci (1 790 osob), Vietnamci (1 932 osob) a Rusové (759 osob).

Dle předchozích zkušeností, nejen na naší městské části víme, že primárně by se zvolené aktivity měly realizovat ve školských zařízeních, neboť zde je největší kumulace cizinců (děti a jejich rodiče). Školy jsou tak základní institucí integrace. Dále se v minulých letech osvědčilo rozvíjet integrační aktivity i směrem ke kulturnímu a komunitnímu vyžití.

V roce 2020 jsme projekt rozšířili ze tří na sedm dílčích projektů a věnovali jsme se překladům školních dokumentů, na které si zažádala finance jedna škola. Věnovali jsme se i překladům dokumentů úřadu, terénní práci pro vietnamskou menšinu a analýze potřeb cizinců, kterou pro nás realizovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Pro rok 2021 jsme se rozhodli projekt podpořit opět sedmi podprojekty, abychom proces integrace cizinců na městské části nadále podporovali v nastavené míře. Opět je pro nás zásadní lepší informovanost cizinců a podpora možností jejich zapojení do života v městské části, jinak řečeno do toho, „co tu již máme a děláme“. Pro městskou část je i nadále prioritní zajišťování integrace skrze školská zařízení, rozvíjení spolupráce mezi školou, rodinami cizinců a širší komunitou, představení kulturních vzorců a motivace rodin pocházejících z různých zemí.

Náplní dílčího projektu „Dialog kultur 2021“, který zaštítí a opět zrealizuje společnost Kulturní Jižní Město, o.p.s. bude příměstský tábor, komponovaná multikulturní setkání a výtvarné dílny pro školy a projekt čtení dětí v knihovně. Všechny aktivity budou podpořeny překlady do cizích jazyků. Páteřním dílčím projektem se stala výuka českého jazyka pro děti cizince v MŠ a ZŠ v Praze 11, ve které budeme pod názvem „Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11“ nadále pokračovat. Třetím dílčím projektem bude „Zájmový útvar – cizinci jsou kamarádi“ – výtvarný kroužek s výstavou a kulturním programem.

Další podprojekt je zcela nový, s názvem „Podpora občanské a politické participace obyvatel Prahy 11“. Téma občanské a politické participace se jeví jako velmi důležitý prvek integrace cizinců, který může přispět k posílení vzájemných vztahů, podpořit spolupráci a vzájemný dialog. Zapojení aktivních migrantů do místní občanské společnosti a věcí veřejných by mělo přispět k navázání vztahu jak s úřady, tak i s místními organizacemi a institucemi. Je pro nás důležité dát cizincům na městské části také prostor k vyjádření názorů, zájmů a jejich vlastní iniciativy. Posílení pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti za dění na území MČ je pak kýženým dopadem projektu.

Nejen pro podporu komunikace s rodiči i žáky pro tento rok pokračujeme v  podprojektu „Interkulturní pracovník pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11“ (pro rok 2021 změnil název z původního „Terénní pracovník pro vietnamskou menšinu“, protože záběr pracovnice bude skutečně víc konzultační a informační než terénní). Nechali jsme se inspirovat jinými pražskými částmi, které již s terénními a interkulturními pracovníky pro cizinecké skupiny či komunity spolupracují a tato spolupráce jim přináší lepší vhled do života cizinců na městské části, lépe se jim navazuje spolupráce s rodinami i jednotlivci a lépe se jim daří podporovat cizince v případě sociálních problémů s bydlením, rodinnými záležitostmi, prací, vzděláváním dětí atp. V tom bychom se chtěli i dál posouvat i na naší městské části.

I v roce 2021 chceme pokračovat v překladech dokumentů úřadu městské části do cizích jazyků tak, aby byly přístupné cizincům Prahy 11. V „Informačním servisu pro cizince na MČ Praha 11“ budeme tedy pokračovat dál a mělo by dojít již na jazykovou mutaci webu městské části pomocí automatického překladače. Rozhodli jsme se důležité dokumenty na webu nechat přeložit kvalitně a detailně a na web následně „nasadit“ překládací pruh pro snadný a rychlý překlad.

Sedmý dílčí podprojekt v roce 2021 budeme zkoušet poprvé v rámci tohoto projektu, doučování od zmíněné organizace v knihovně probíhá nezávisle na ÚMČ již poněkolikáté v řadě. Pro rok 2021 se bude v naší spolupráci jednat o projekt „Společně v knihovně – nízkoprahová pomoc se školní přípravou v Městské knihovně“. Rozhodli jsme se provázat zkušenosti organizace Nová škola, o.p.s. a otevřenost místních poboček Městské knihovny i s participací s cizinci. Tento dílčí projekt zároveň provážeme s výše uvedeným participačním podprojektem.

Městská část Praha 11 vnímá rozvoj integračních aktivit pro cizince ze třetích zemí jako preventivní opatření proti rozvoji negativních jevů spojených s problémy v integraci a sousedském životě na Jižním Městě. Politické vedení Prahy 11 i Úřad městské části by díky projektu mohly podpořit snahu o otevřenost a pomoc nejen občanům z majoritní populace, ale i sousedům cizího původu, kteří jsou nedílnou součástí města a sousedství. Od letošního rozšíření projektu očekáváme větší podporu přátelských a sousedských vztahů mezi cizinci a českými občany, podporu participace cizinců, přístupnost informací o kulturním a komunitním děním na městské části a zprostředkování základního i rozšířeného informačního servisu i odborných konzultací od městské části směrem k obyvatelům, hovořícím jiným mateřským jazykem.

 

Projekt „Integrace cizinců v MČ Praha 11“ bude v roce 2021 realizovat těchto 7 podprojektů:

Dílčí projekt č. 1: „Dialog kultur 2021“. Celoroční integrační projekt z oblasti kultury, umění a vzdělávacích programů zajisti Kulturní Jižní Město, o. p. s. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: PhDr. Iva Jirovská, KJM.

grilovani_VII_A4.pdf

grilovani_VII_A4_en.pdf

Hraní VI_A4.pdf

Hraní VI_A4_en.pdf

Hraní VII_A4.pdf

Hraní VII_A4_en.pdf

Dílčí projekt č. 2: „Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11“. Celoroční projekt na podporu zlepšování jazykových dovedností žáků a rozšiřování komunikačních kompetencí v českém jazyce. Realizaci projektu zajistí 5 MŠ a 2 ZŠ z naší městské části. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: Mgr. Martin Platz, OŠK.


Dílčí projekt č. 3: „Zájmový útvar – cizinci jsou kamarádi“. Celoroční projekt zaměřený na začlenění žák s odlišným mateřským jazykem do kultury České republiky a zároveň rozvíjení vlastní kultury žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizaci projektu zajistí jedna MŠ a dvě ZŠ z naší městské části. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: Mgr. Martin Platz, OŠK.


Dílčí projekt č. 4: Podpora občanské a politické participace obyvatel Prahy 11“. Projekt zaměřený na podporu aktivních migrantů v občanské a politické participaci. Realizaci projektu zajistí organizace Inbáze, z. s. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: Mgr. Natallia Allen, metodička a specialistka vzdělávacích kurzů a adaptačně - integračních aktivit.

Praha11_jak se mohu zapojit ve sve ctvrti_CZ.pdf

Praha11_jake se mohu zapojit ve sve ctvrti_ENG.pdf

Praha 11_jak se mohu zapojit ve sve ctvrti_UKR.pdf

Praha11_jak se mohu zapojit ve sve ctvrti_RUS.pdf 

Praha11_jak se mohu zapojit ve své čtvrti_ESP.pptx.pdf

Praha11_jak se mohu zapojit ve sve ctvrti_Viet.pdf

CZ letakV_.pdf

networkingP11.pdf


Dílčí projekt č. 5: Interkulturní pracovník pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11Projekt zaměřený na podporu komunikace mezi Vietnamci a institucemi i majoritním sousedstvím. Realizaci projektu zajistí koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci ve spolupráci s interkulturní pracovnicí vietnamského původu. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: Mgr. Gabriela Hostomská, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 Viet fb nejnovější verze


Dílčí projekt č. 6: Informační servis pro cizince na MČ Praha 11Projekt zaměřený na překlady důležitých informací od ÚMČ směrem k cizincům. Realizaci zajistí externí překladatelé. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: Mgr. Gabriela Hostomská, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


Dílčí projekt č. 7: Společně v knihovně - nízkoprahová pomoc se školní přípravou v Městské knihovněCeloroční projekt zaměřený na podporu školních kompetencí a komunitního provázání s okolím. Realizaci projektu zajistí organizace Nová škola, o.p.s. Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu: Michal Kryl, vedoucí Programů přímé pomoci a programu Společně v knihovně. 


Souhrnné info: Projekt obcí_info.pdf 

Letáček k dílčímu projektu č. 4: „Podpora občanské a politické participace obyvatel Prahy 11“: CZ letakV_.pdf

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Barbora Matysová, matysovab@praha11.cz, 267 902 156